Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop Van Burgsteden 50 jaar priester

gepubliceerd: zaterdag, 15 maart 2014

Het is zater­dag 15 maart 2014 alweer vijf­tig jaar gele­den dat de emeritus hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den, tot pries­ter werd gewijd. Op vrij­dag 14 maart was er een fees­te­lij­ke receptie in het bis­schops­huis waar velen naar toe waren geko­men om de jubilerende bis­schop te fe­li­ci­te­ren.

Mgr. Van Burgsteden 50 jaar priester
vlnr: mgr. de Groot, mgr. Dupuy, mgr. Punt, mgr. Wiertz, kar­di­naal Eijk,
mgr. Van Burg­ste­den, mgr. Verbakel en mgr. Hendriks.

Onder hen waren kar­di­naal Willem J. Eijk, de apos­to­lisch nuntius, aarts­bis­schop André Dupuy en de bis­schop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Ook de vica­ris generaal van Rotter­dam, mgr. Dick Verbakel en oud-vica­ris generaal mgr Martin de Groot evenals de regio­naal vica­ris van het Opus Dei, mgr. Christian van der Ploeg waren erbij om deze dag te gedenken en na­tuur­lijk nog vele andere pries­ters, diakens, mede­wer­kers, vrien­den en beken­den.

Speech door kanselier Eric Fennis

Kanselier Eric Fennis haalde in een gees­tige speech allerlei anekdotes en ka­rak­te­ris­tieke leuke gezegdes van de jubila­ris aan, waarna Mgr. Punt de jubila­ris fe­li­ci­teerde en dankte voor diens gewel­dige inzet tot op de hui­dige dag. Daarna overhan­digde hij hem een uniek wandbord, dat vervaar­digd was bij gelegen­heid van het Eucha­ris­tisch Congres dat in 1924 in Am­ster­dam is gehou­den.

Sacra­men­tijn

Mgr. Van Burg­ste­den behoort name­lijk tot de con­gre­ga­tie van de paters van het aller­hei­ligst Sacra­ment, die zich sinds jaar en dag bezig houdt met de organi­sa­tie en coördinatie van de Eucha­ris­ti­sche congressen die we­reld­wijd wor­den gehou­den. Bovendien woont hij met zijn ge­meen­schap in het Begijnhof, centrum van de devotie van het heilig Sacra­ment van Mirakel, waarvoor volgende week weer de jaarlijse Stille Omgang zal wor­den gehou­den. De jubila­ris zelf sprak daarna over zijn dank­baar­heid jegens God, zijn ouders, de bis­schop en de kar­di­naal en over de vreugde waaruit hij mag leven.

Van harte wensen we de jubilerende emeritus hulp­bis­schop veel zegen en geluk toe en hopen­lijk ook een blijvende goede ge­zond­heid!

(bron: Arsacal.nl)

Geloofs­ge­sprek

Het geloofs­ge­sprek met Mgr. Van Burg­ste­den vanuit de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, dat werd uitgezon­den op zon­dag 16 maart is nog te bekijken via de web­si­te van RKK.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose