Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezing van prof. A. Bodar

Aanstellingen op De Tiltenberg

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2009
De se­mi­na­risten Gideon van Meeteren en Benoît Menten ont­vingen maan­dag 5 ok­to­ber de aan­stel­ling tot acoliet uit de han­den van Mgr. J. Punt en wer­den daar­mee “bui­ten­ge­woon be­die­naar van de Eucha­ris­tie”. Beide had­den de aan­stel­ling tot lector reeds ont­van­gen, en waren al opgeno­men onder de diaken- en pries­ter­kan­di­da­ten door middel van de admissio, (toela­ting) en gaan nu dus de laatste fase in op weg naar de diaken- en pries­ter­wij­ding.

Tevens was deze keer een bij­zon­dere spreker uit­ge­no­digd, prof. dr. A. Bodar, die voor se­mi­na­risten en belang­stel­len­den een lezing hield over “Kunst als toegang tot God”. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring ont­vingen twee se­mi­na­risten de aan­stel­ling tot acoliet.

Antoine Bodar sprak over de rol die de kunst in het leven moet hebben, aan welke voor­waar­den zij behoort te voldoen. Be­lang­rijk is dat zij com­mu­ni­ca­tief dient te zijn. Kunst in religie dient een spiegel te zijn van het god­de­lijke, moet spreken.

“De gustibus dis­putandum est” - “over smaak valt te twisten”, één van de geliefde stellingen van de spreker. Met diverse ver­wij­zingen naar de filo­so­fie toonde hij aan dat kunst niet slechts subjec­tief is. "Som­mi­ge mensen hebben nu eenmaal meer smaak".

’s Avonds werd een en ander gevierd met een buffet­maal­tijd, tij­dens welke aan de diakens John Versteeg en Ton Hekken­berg en aan cate­chiste Margaretha Snoek het diploma werd uit­gereikt voor de "navor­ming" die ze de afgelopen vijf jaar, na hun wij­ding res­pec­tie­ve­lijk zen­ding, doorlopen hebben.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose