Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

41e serie Zaterdagmiddagconcerten

3 mei t/m 27 september 2014

gepubliceerd: woensdag, 5 maart 2014

Dit jaar zal de 41ste serie Zater­dag­mid­dag­concerten plaats­vin­den. De reeks weke­lijkse concerten start op de 1ste zater­dag van mei, 3 mei, en wordt voort­gezet t/m 27 sep­tem­ber. Deze concert­serie wordt georga­ni­seerd rond het monu­mentale Wil­li­brordus­orgel. De concerten beginnen om 15 uur en duren ongeveer één uur.

Willibrordusorgel (foto: Pvt Pauline)Dit jaar zijn er twee thema’s:

  • Fantasie & Variatie, twee muzikale vormen die bij­zon­der op het orgel tot hun recht komen. Het thema Fantasie komt op bij­zon­dere wijze aan bod met een concert waar de orgel­muziek een schil­deres inspireert tot het vervaar­digen van schil­derijen tij­dens het concert.
  • Het tweede thema is muziek rond de Eerste Wereld­oorlog die 100 jaar gele­den uitbrak. Hieraan zijn de concerten op 3 mei door titulair-organist Ton van Eck (met o.a. de weinig gespeelde Sonata No. 2 "Eroica" van Charles Villiers Stanford en werken van Albert Alain, Joseph Boulnois, René Vierne en Jacques Ibert) en 14 juni door organist & pianist Jaap Stork (met o.a. het weinig gespeelde Solitude van Louis Vierne en werken van Andriessen, Ravel en Debussy) gewijd (zie blz. 3 voor nadere in­for­ma­tie).

Centraal in de serie staat de Inter­na­tio­nale Orgelzomer, een orgelfestival in de zomer­maan­den van 21 juni t/m het slot­concert op 27 sep­tem­ber.

Evenals de vorige series Zater­dag­mid­dag­concerten wordt ook die van 2014 ge­ken­merkt door een vernieuwen­de en verrassende programme­ring waarin het nodige nieuwe en weinig gespeelde reper­toire wordt verkend. Door de bij­zon­dere klank van het Wil­li­brordus­orgel komt dit daarop buiten­gewoon tot hun recht.

Geïn­te­res­seer­den kunnen voor actuele in­for­ma­tie raadplegen:

De serie is gratis toe­gan­ke­lijk, wel wordt aan de uitgang een vrij­wil­lige bijdrage gevraagd.

Af­wis­se­lende programme­ring

De programme­ring van de serie 2014 is rijk gescha­keerd.

Zoals hierboven al gemeld, speelt op 3 mei titulair-organist Ton van Eck een pro­gram­ma rond de Eerste Wereld­oorlog, met ener­zijds werken van com­po­nisten die toen zijn gesneu­veld en ander­zijds com­po­si­ties ter her­den­king van de slacht­offers van het oorlogs­geweld. Ook het concert van Jaap Stork op 14 juni is aan dit thema gewijd met zowel orgel- als piano­werken van Louis Vierne, Ravel, Debussy en Hendrik Andriessen (Fête Dieu). Van Eck neemt ver­der de concerten van 13 en 27 sept. voor zijn reke­ning, op 13 sept. met De Ge­schie­de­nis van het olifantje Babar op muziek van Francis Poulenc (met acteur Stef Feld als ver­teller) en op 27 sep­tem­ber met de koren van het Muziek­instituut Sint-Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuysen.

De andere, bijna jaar­lijks terug­kerende gast­organisten zijn: Dirk Out (10 mei), Stephan v.d. Wijgert (17 mei, m.m.v. schil­deres Ingrid Jansen) en Tjeerd van der Ploeg (16 au­gus­tus).

In mei tre­den ook twee Noord-Duitse organisten op: Joachim Vogelsänger uit Lüneburg (24 mei) en Eberhard Lauer uit Hamburg (31 mei).

De win­naar van de tweede prijs op het Int. César Franck Concours 2013, Bert van Stam speelt op 7 juni.

Brochure van de 41e serie ZaterdagmiddagconcertenHet aan­deel vrouwe­lijke organisten is dit jaar numeriek wat lager dan anders, maar de dames komen met bij­zon­dere pro­gram­ma’s. Het zijn de Belgische Pascale van Coppenolle die werk­zaam is in het Zwitserse Biel (23 aug), Eiko Maria Yoshimura (6 sept. organiste van de Dom van St. Blasien in Duits­land) en Gonny van der Maten die sinds kort werkt in de Bavo in Heem­ste­de (20 sept.). Zij speelt samen met paukenist Jos Glaap de Passacaglia van Henk Badings.

Inter­na­tio­nale Orgelzomer

De Inter­na­tio­nale Orgelzomer start dit jaar op 21 juni met een concert door Wolfram Syré. Een week later speelt co-titulair-organist Albert-Jan Roelofs samen met barok-hoboïst Martin Stadler werken uit de Ita­li­aanse en Duitse barok. Daarna volgt een af­wis­se­lende reeks binnen- en buiten­landse organisten van wie Mattias Wager uit Stockholm (5 juli) de eerste is. Twee concerten vin­den plaats in samen­wer­king met het Inter­natio­naal Orgelfestival: op 12 juli speelt Louis Robilliard Franse symfo­nische com­po­si­ties en op 29 juli ver­zorgt Bernhard Haas de wereldpremière van These Livid Flames van de Franse com­po­nist Hugues Dufourt. Het concert van 19 juli wordt even­eens ver­zorgt door een docent van de Zomer­academie: Jürgen Essl. In au­gus­tus tre­den, naast de hierboven al genoemde organisten, ook op: Jean-Pierre Griveau titulair van de ka­the­draal in Orléans (2 aug.), Wladyslaw Szymanski titulair van de Basiliek in Mikolow (9 aug.) en Thomas Lennartz titulair van de Hofkirche in Dres­den.

Open Dag

Van­wege het succes van het afgelopen jaar zal er op zater­dag 11 ok­to­ber van 14 – 18 uur wederom een open dag plaats rond het Wil­li­brordus­orgel, waarbij amateur­organisten in de gelegen­heid wor­den gesteld het instru­ment zelf te bespelen.

Project­groep Zater­dag­mid­dag­concerten
Post­a­dres : Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem.
Tel. : 070-3839842

E-mail : concerten@rkbavo.nl
Website : www.rkbavo.nl (download van de fol­der na 15 april)
Facebook : www.facebook.com/basiliek.haarlem

Sponsors

De concert­se­rie in de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo is mede moge­lijk gemaakt door een fi­nan­ciële bijdrage van onder meer:

  • Stich­ting Het Haar­lemsche Muziek­fonds
  • Cultuursti­mu­lerings­fonds van de Ge­meen­te Haar­lem
  • Bisdom Haar­lem - Am­ster­dam
  • Stich­ting Zabawas

1914-1918, La Grande Guerre

De Eerste Wereld­oor­log, die gedurende vier jaar vooral in België en Noord-Frank­rijk diepe sporen naliet, had ook zijn weer­slag op het leven van musici. Enkele, meest jonge com­po­nisten lieten het leven, zoals de Vlaamse André Devaere en in Frank­rijk Joseph Boulnois en René Vierne, de jon­gere broer van de blinde organist van de Notre-Dame in Parijs, Louis Vierne. Maar de Eerste Wereld­oorlog vormde ook de aan­lei­ding tot het schrijven van orgel- en piano­werken:

  • voor orgel schreef Charles Villiers Stanford in 1917 zijn Sonata Eroica waarin de strijd rond Reims en Verdun werd her­dacht, en Hendrik Andriessen rond Sacra­ments­dag (30 mei) 1918 Fête Dieu, in de dagen dat de Franse Ka­the­dralen in gevaar ver­keer­den door de Duitse beschie­tingen.
  • voor piano compo­neerde Claude Debussy zijn berceuse héroïque.

Ook ter nage­dach­te­nis van de slacht­of­fers schreven com­po­nisten een hommage.

  • voor orgel verscheen in 1921 de vierdelige serie Les Voix de la Douleur chrétienne op ini­tia­tief van Joseph Joubert, organist van de ka­the­draal in Luçon. Hij nodigde Belgische en Franse com­po­nisten uit om orgel­werken te schrijven ter nage­dachtenis aan de gevallenen. Daaraan lever­den geves­tigde namen als Eugène Gigout en Albert Alain hun bijdrage, maar ook jon­gere talenten als Paul de Maleingreau en Jacques Ibert.
  • voor piano schreef Louis Vierne Solitude ter nage­dach­te­nis aan René Vierne en Maurice Ravel de Tombeau de Couperin ter nage­dach­te­nis aan gevallen vrien­den.

Tijdens de concerten van 3 mei en 14 juni is een aantal van deze werken te horen, waar­van som­mi­ge zel­den of nog niet eer­der in Neder­land wer­den gespeeld. Ze zijn alle met een bepaalde invals­hoek tot de Eerste Wereld­oor­log ge­schre­ven.

Over­zicht van concerten

Ka­the­drale Basiliek St. Bavo, Haar­lem - Aanvang alle concerten: 15.00 uur

datum organist mede­wer­king pro­gram­ma
3 mei Ton van Eck 1914-1918, Stanford, Boulnois, René Vierne, J. Ibert
 10 mei Dirk Out Franck, Roger-Ducasse, Bovet
17 mei Stephan v.d. Wijgert met Ingrid Jansen, schil­deres Hakim, Franck, Mozart, Liszt (Ad nos)
24 mei Joachim Vogelsänger Eben, Franck, Bunk
31 mei Eberhard Lauer Mendelssohn, Franck
7 jun Bert van Stam Franck Janacek, Jongen
14 jun Jaap Stork orgel en piano 1914-1918, Andriessen, Vierne, Debussy, Ravel
21 jun Wolfram Syré Widor, Hollins, Syré, Yon, Guilmant
28 jun Albert-Jan Roelofs Martin Stadler, barokhobo & blokfluit Bach, Corelli
5 jul Mattias Wager Alain, Bach, Frylöf, Rosen­berg
12 jul Louis Robilliard i.s.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival Franck, Fauré, Vierne, Liszt, Rachmaninow
19 jul Jürgen Essl Franck, Tournemire, Essl
26 jul Bernhard Haas i.s.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival wereldpremière These livid flames van Hugues Dufourt
2 aug Jean-Pierre Griveau Mendelssohn, Dubois, Duruflé, Griveau
9 aug Wladyslaw Szymanski Bach, Ritter (Son. 2), Zelenski, Gorski, Szymanski
16 aug Tjeerd van der Ploeg Widor (symfonie nr. 7), Dupré (Souvenir et Carillon op. 27)
23 aug Pascale van Coppenolle Messiaen, Schnei­der, Liszt (Weinen, Klagen)
30 aug Thomas Lennartz Reger, Mendelssohn, Helmschrott, Lennartz
6 sep Eiko Maria YoshimurA Bach, Ritter (Son. 3), Liszt (Ad nos)
13 sep Ton van Eck met Stef Feld, ver­teller o.m. De ge­schie­de­nis van het olifantje Babar van Francis Poulenc
20 sep Gonny van der Maten Jos Glaap (pauken) Badings (Passacaglia), Daniel Lesur, Messiaen
27 sep Ton van Eck met Ka­the­drale Koor o.l.v. Sanne Nieuwen­huij­sen Dupré (var. Sur un Noël), Franck, Fauré

Download

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose