Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bart Koet nieuwe hoogleraar Nieuwe testament aan Tilburg University

gepubliceerd: vrijdag, 21 februari 2014

Prof. dr. Bart KoetProf. dr. Bart Koet is onlangs benoemd tot hoog­le­raar Nieuwe Testa­ment aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Koet is sinds 2009 bij­zon­der hoog­leraar van de Warmond Leer­stoel met als leer­opdracht Vroeg chris­te­lijke Literatuur, volgt hoog­leraar Nieuwe Testa­ment Maarten Menken op. Bart Koet is diaken van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Koet combi­neerde gedurende lange tijd zijn onder­zoek aan ver­schil­lende uni­ver­si­teiten in Neder­land en Duits­land met werk in de praktijk: hij was gees­te­lijk ver­zor­ger in de Bijlmerbajes van Am­ster­dam. Hij raakte gein­te­res­seerd in dromen, be­schre­ven in de oude teksten, maar ook de dromen en nacht­merries van gedetineer­den. Hij heeft sindsdien veel ge­pu­bli­ceerd over de dromen in de Bijbelse en chris­te­lijke tradities en was o.a. program chair van congressen van de Inter­na­tio­nal Association for the Studies of Dreams. 

Koet richt zijn onder­zoek op modellen van lei­der­schap en leraar­schap in klassieke teksten vanuit de over­tui­ging dat onze lei­der­schaps­stijlen en leer­processen in grote mate beïn­vloed wor­den door die van vroe­gere tij­den.

Bart J. Koet, (Alkmaar, 1955) stu­deerde theo­lo­gie en filo­so­fie in Am­ster­dam en exegese in Rome. Hij pro­mo­veerde op een proef­schrift over de inter­pre­ta­tie van het Oude Testa­ment in het Nieuwe Testa­ment. Hij was onder andere werk­zaam aan de voor­ma­lige Theo­lo­gische Universi­teiten van Heerlen en Am­ster­dam, aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam en de Uni­ver­si­teit van Essen (Duits­land). Tijdens het schrijven van zijn proef­schrift deed hij pas­to­raal werk in het Westland. Hij was gedurende een aantal jaren Gees­te­lijk Verzor­ger in de Bijlmer­bajes en hij was ook als docent verbon­den aan de Hoge­school Leiden.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose