Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

In memoriam Stefan van Aken

gepubliceerd: maandag, 20 januari 2014

Stefan van Aken ( * 9 februari 1974    † 18 januari 2014) was sinds 2003 staf­func­tio­na­ris voor de afdeling Huwe­lijk & Gezin (De Hoeksteen) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

“De mens kan zich­zelf niet volle­dig vin­den, zon­der een eer­lijk wegschenken van zich­zelf”
(Gaudium et Spes 24)

Stefan van Aken was samen met zijn vrouw Lisette sinds 2003 werk­zaam voor de afdeling Huwe­lijk & Gezin (Hoeksteen), behorend tot de dienst Geloofsop­bouw, van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Stefan was van oorsprong biomedicus en behaalde een master Theo­lo­gie van Huwe­lijk en gezin in Rome. Lisette is psy­cho­loog en behaalde een master Theo­lo­gie van Evangeli­sa­tie, even­eens in Rome. Na hun ge­za­men­lijke studie­jaar in Rome, vroeg emeritus-hulp­bis­schop Mgr. van Burg­ste­den sss hen, om de afdeling Huwe­lijk & Gezin in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op te starten en te lei­den. Dat hebben zij samen ruim 10 jaar vol passie en inzet gedaan.

foto: Rafael Ojeda pr.
Stefan en Lisette van Aken tijdens een bijeenkomst in Amsterdam
Stefan en Lisette van Aken
tij­dens een bij­een­komst in Am­ster­dam

Als echtpaar werkten zij ruim tien jaar aan de versprei­ding van het ge­dach­te­goed van paus Johannes Paulus II over “De Theo­lo­gie van het Lichaam”. Samen schreven zij daar ook een boekje over: “Men­se­lijke liefde in het plan van God, een kennis­ma­king met de theo­lo­gie van het lichaam” (Tilten­berg studies, 2011).

Ze gaven sinds 2004 ook les aan de Tilten­berg, het ker­ke­lijke oplei­dings­in­sti­tuut van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, voor het vak “Theo­lo­gie van het Lichaam en Seksuele Moraal”. Daar­naast ontplooi­den ze ini­tia­tie­ven om tieners, jon­ge­ren en a.s. echtparen op een goed huwe­lijk voor te berei­den. Gere­geld gaven ze hierover lezingen aan bo­ven­staande doel­groepen. Voor a.s. echtparen werd jaar­lijks een zevenweekse huwe­lijks­voor­be­rei­dings­cur­sus geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met de bin­nen­stad pa­ro­chies van Am­ster­dam. Enkele keren waren ze met een team vrij­wil­li­gers aanwe­zig op Love & Marriage beurzen. Ook probeer­den ze echtparen te onder­steunen bij hun roe­ping, onder andere door lezingen en familie­da­gen te or­ga­ni­se­ren.

Voor ge­zin­nen maakten ze het moge­lijk dat de musical­groep de KISI kids in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met kin­de­ren musicals kon instu­de­ren en opvoeren. In samen­wer­king met de andere afdelingen van de dienst Geloofsop­bouw (Catechese en Jon­ge­ren­pas­to­raat) orga­ni­seer­den ze jaar­lijks de Impuls­dag Geloofsop­bouw. Op 19 januari 2013 ver­zorgde Stefan nog een work­shop op deze Impuls­dag. Op die­zelfde jaar­lijkse Impuls­dag, maar dan precies een jaar later, 18 januari 2014, is hij uit­ein­delijk overle­den.

Eind mei 2013 hoorde Stefan dat hij darmkanker had met uitzaaiingen naar de lever. Chemokuren, operaties en veel lij­den volgde. Heel veel mensen leef­den met Stefan en Lisette en de kin­de­ren mee, via het blog dat Lisette en soms ook Stefan, bijna dage­lijks bijhiel­den. Een hoogte­punt in deze moei­lijke periode was de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus in ok­to­ber 2013, waar ook Lisette en de twee oudste kin­de­ren bij aanwe­zig waren. Paus Fran­cis­cus was zicht­baar begaan met het gezin en beloofde voor hen te bid­den. Deze ont­moe­ting heeft Stefan en Lisette en de kin­de­ren enorm ge­sterkt.

Bij­zon­der is dat Stefan ondanks zijn ziekte zo lang moge­lijk heeft door­ge­werkt. Terwijl hij doodziek was, gaven hij en Lisette nog college aan de se­mi­na­risten. Verder heeft hij tot het laatst toe gewerkt aan een plan, dat hij op zijn hart had, name­lijk het opzetten van een gedegen weten­schap­pe­lijke vor­ming over “de Theo­lo­gie van het Lichaam”.  Anderen zullen dit stokje van hem over­ne­men. Hij zal in de hemel ons onder­steunen met zijn gebed.

Als collega en persoon zullen we hem missen! Met Stefan was er altijd leven in de brouwerij en waren er altijd voldoende on­der­wer­pen om over te dis­cus­si­ëren, met of zon­der sigaar. Hij hield ervan om, als het er volgens hem echt op aan kwam, de zaken op scherp te stellen. Het tergde hem soms dat mensen de oproep, die van “de Theo­lo­gie van het Lichaam”, en eigen­lijk dus van het evan­ge­lie, uitgaat, zo mak­ke­lijk naast zich neer kon­den leggen, ook binnen de Kerk. Zelf heeft hij ge­pro­beerd de “de Theo­lo­gie van het Lichaam” met vallen en opstaan te leven. Hij heeft zich­zelf wegge­schon­ken, aan Lisette en zijn kin­de­ren, maar ook aan de Kerk en de missie waarvoor hij stond. Daar zijn wij hem heel dank­baar voor en we ver­trouwen erop dat zijn lij­den vrucht mag dragen voor de Neder­landse Kerk. Moge hij rusten in vrede!

We wensen zijn vrouw Lisette en de kin­de­ren veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam,
Mirjam Spruit, dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin, Jon­ge­ren­pas­to­raat)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose