Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Adventsactie maakt vliegende start!

Rond Kerstdagen ruim 120.000 ontvangen

gepubliceerd: dinsdag, 24 december 2013

De eerste re­sul­taten van Ad­vents­ac­tie 2013 tekenen zich af. Die zijn hoop­ge­vend: vlak voor de Kerst­da­gen was ruim € 120.000 aan donaties binnen. Een fan­tas­tische start! De de­fi­ni­tieve finan­ciële re­sul­taten van Ad­vents­ac­tie 2013 zijn waar­schijn­lijk in maart 2014 bekend, als alle pa­ro­chies hun re­sul­taten hebben doorge­ge­ven.

Beate Gloudemans, campagne­lei­der van Ad­vents­ac­tie, is blij met deze mooie aftrap: “Dit stemt na­tuur­lijk hoop­vol! Ik vind het gewel­dig dat zoveel mensen zich betrokken voelen en Ad­vents­ac­tie steunen. Dit is ook een hart onder de riem voor alle projecth­ou­ders en de vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies: zij hebben zich de afgelopen weken enorm ingespannen om de actie tot een succes te maken.”

Eerste steen

Adventsactie - Schooldokter-project TogoAd­vents­ac­tie steunt dit jaar tien projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den. Behalve hoop­ge­vende finan­ciële re­sul­taten, zijn er ook al concrete re­sul­taten te mel­den: de eerste steen voor de school in Burkina Faso is gelegd en het schooldokter-project in Togo heeft inmiddels Eerste Hulpboxen ont­van­gen. Meer in­for­ma­tie hierover is te vin­den op de web­si­te van Ad­vents­ac­tie.

Kerst­kaartenactie groot succes

Ook de kerst­kaartenactie blijkt een groot succes: op het kantoor van Ad­vents­ac­tie in Den Haag zijn inmiddels hon­der­den kerst­kaarten binnenge­ko­men, alle bestemd voor een van de tien Ad­vents­ac­tie­pro­jecten. Ad­vents­ac­tie verzamelt de kaarten en zorgt dat ze bij de projecten wor­den afgeleverd. Beate Gloudemans: “Na­tuur­lijk willen we met Ad­vents­ac­tie geld inzamelen om ge­meen­schappen elders in de wereld te kunnen onder­steunen, maar we willen met Ad­vents­ac­tie ook een verbin­ding tussen mensen tot stand brengen. Ik ben trots dat zoveel mensen in Neder­land die verbin­ding willen maken en oog hebben voor mensen die moeten leven in moei­lijke omstan­dig­he­den. Ook dat stemt mij hoop­vol!” 

Tien Ad­vents­ac­tie projecten

Ad­vents­ac­tie is de jaar­lijkse hulpactie van de Katho­lie­ke kerk in Neder­land tij­dens de Advents­pe­rio­de, de vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. Tijdens de Advents­pe­rio­de zetten door het hele land hon­der­den vrij­wil­li­gers zich in om aan­dacht te vragen en geld in te zamelen voor een van de tien Ad­vents­ac­tie­pro­jecten.

De tien Ad­vents­ac­tie­pro­jecten van dit jaar zijn heel ver­schil­lend, maar ze hebben één ding gemeen: ze willen hoop brengen bij mensen die in de marge van de samen­le­ving leven en weinig per­spec­tief hebben. Of dat nu gaan om kin­derpros­ti­tuees op de Filipijnen of ge­van­ge­nen in Congo. Op de web­si­te van Ad­vents­ac­tie is meer in­for­ma­tie te vin­den over de tien projecten en over de manieren waarop mensen kunnen bijdragen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose