Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Symposium Nederlandse priesterstudenten in De Tiltenberg

Secretaris van Congregatie voor de Clerus spreekt

gepubliceerd: dinsdag, 27 oktober 2009
De se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus, mgr. Mauro Piacenza, spreekt begin no­vem­ber tij­dens een symposium voor Neder­landse pries­ter­stu­denten in Vo­ge­len­zang.

Op 5 en 6 no­vem­ber wordt in De Tilten­berg een symposium gehou­den in het kader van het Jaar van de Pries­ter. Aan het symposium nemen de pries­ter­stu­denten van de ver­schil­lende Neder­landse bis­dom­men deel. Inlei­der is deze dagen aarts­bis­schop mgr. Mauro Piacenza, se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de clerus, waaraan door paus Bene­dic­tus de organi­sa­tie van het jaar voor de pries­ter voor de uni­ver­se­le Kerk is toe­ver­trouwd. Naast de eigen Bis­schop, mgr. dr. J. M. Punt als gastheer, zijn ook de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk en ver­schil­lende andere Neder­landse Bis­schop­pen aanwe­zig. Het is het derde syposium van de afgelopen weken op De Tilten­berg, na de studie­mid­dag over de gezinsnota van minister Rouvoet (23 ok­to­ber) en dag over zorg voor de naasten in de chris­te­lijke, Joodse en Islami­tische traditie (30 sep­tem­ber).

Bij elkaar wor­den op het symposium voor het Jaar van de Pries­ter ongeveer 90 pries­ter­stu­denten verwacht. Ter voor­be­rei­ding van deze ont­moe­ting hebben de se­mi­na­risten een noveen­ge­bed ont­van­gen met afbeel­dingen van ikonen van de Moeder Gods, St. Wil­li­brord en de heilige pastoor van Ars. Het symposium besteedt aan­dacht aan de grote thema’s die door de paus aan het jaar van de pries­ter zijn meege­ge­ven.

Maan­dag 2 no­vem­ber is er bovendien een studie­dag voor de jonge pries­ters en een inlei­ding voor de se­mi­na­risten van prof. Dr. Bernard O’ Connor. Deze Canadese pries­ter, werk­zaam in Rome, is bekend door zijn publi­ca­ties onder meer op het gebied van counseling en ker­ke­lijke diplomatie. Hij zal met de pries­ters en se­mi­na­risten ingaan op de “men­se­lijke” kant van het pries­ter­schap, zoals de span­ningen en con­flic­ten waar­mee een pries­ter te maken krijgt.

In samen­wer­king met de Dio­ce­sane Raad voor Diaconie werd de studie­dag over diaconie/caritas geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat vorig jaar werd opgericht en in De Tilten­berg is gehuisvest. Dit centrum heeft vorige week ook de studie­mid­dag over de gezinsnota gehou­den, waarover meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van De Tilten­berg: www.tilten­berg.orgBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose