Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubilerend bisdom biedt Haarlemse bevolking feestconcert aan

gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2009
Bij gelegen­heid van zijn 450-jarig bestaan biedt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een feest­con­cert aan, dat plaats vindt op 31 ok­to­ber. Met het concert wordt tevens de start gegeven voor een ingrijpende res­tau­ra­tie van de Bis­schops­kerk aan de Leidse­vaart. Aan het einde van dit bericht is te lezen hoe en waar de kaarten te ver­krij­gen zijn

In dit jaar 2009 viert het R.K. Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam haar 450 jarig bestaan.

Het bisdom, dat haar zetel heeft in de stad Haar­lem, draagt zorg voor de ruim 500.000 katho­lie­ken die wonen in de provincie Noord Holland en een deel van Zuide­lijk Flevoland.

Allerlei ac­ti­vi­teiten rond het jubileum hebben reeds plaats­ge­von­den. Het jubileum zal echter wor­den af­ge­slo­ten met een ‘kado’ aan de inwoners van Haar­lem, omdat het bisdom beschikt over twee unieke culturele visite­kaar­tjes; te weten de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart en het daaraan verbon­den Muziek­in­sti­tuut.

De Ka­the­draal die kunst­his­to­ri­sch en architecto­nisch van grote waarde is en inter­na­tio­naal als bij­zon­der is aan te merken, zal vanaf januari 2010 een grote res­tau­ra­tie onder­gaan, en mede in overleg met Rijk, Provincie en Ge­meen­te, wor­den ont­wik­keld tot een ker­ke­lijk en cultureel centrum. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur van deze immense kerk is van bij­zon­dere waarde. De beste kunste­naars uit de periode 1898 tot op heden hebben aan deze kerk mee­ge­werkt. Onder andere namen als Marie Andriessen, Jan Toorop, Termote, Han Bijvoet en Henk Hilterman, zijn blijvend aan de Ka­the­draal verbon­den.

De res­tau­ra­tie van deze kerk, die qua inhoud de grootste kerk van Neder­land is, zal naar ver­wach­ting zes jaar in beslag gaan nemen.

Het Muziek­in­sti­tuut dat verbon­den is aan deze Ka­the­draal, geniet even­eens inter­na­tio­nale bekend­heid. De kin­de­ren die middels speciaal onder­wijs op de Koor­school wor­den opgeleid en op conservatorium niveau hun muzikale kunde laten horen, ver­zorgen niet alleen de vie­rin­gen en ker­ke­lijke hoogte­pun­ten in de Ka­the­draal, maar werken ook mee aan concerten in Haar­lem, Am­ster­dam en de rest van Neder­land. Zo werken zij o.a. samen met het Concert­ge­bouworkest en de Neder­landse Bach­ver­eni­ging, maar ook wor­den kin­de­ren ingezet voor bij­voor­beeld mede­wer­king aan theaterproducties. Een bij­zon­dere samen­wer­king in de vorm van een concert met het beroemde St. John College Choir uit Cambridge staat gepland voor 17 de­cem­ber a.s.

Op 31 ok­to­ber a.s. zal dus in bo­ven­ge­noem­de Ka­the­draal een fees­te­lijk concert gegeven wor­den als afslui­ting van het jubileum­jaar en als start van de res­tau­ra­tie. Wij hopen velen van u bij dit concert te mogen begroeten.

Kaarten voor dit concert zijn gratis af te halen van maan­dag 26 t/m don­der­dag 29 ok­to­ber tussen 10.00 uur en 17.00 uur aan de Nieuwe Gracht 80 (Bis­schops­huis) te Haar­lem
Pro­gram­ma boekjes zijn zowel daar als voor aan­vang van het concert in de Ka­the­draal verkrijg­baar voor € 5,00. De opbrengst hier­van komt ten goede aan de res­tau­ra­tie.


Dit concert wordt mede moge­lijk gemaakt door:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose