Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studiedag pastorale krachten t.g.v. afsluiting Jaar van het Geloof

60 pastorale medewerkers bijeen op 22 november 2013 in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2013

Studiedag 22 november 2013Ongeveer 60 pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers/-sters en cate­chisten uit het bisdom kwamen op vrij­dag 22 no­vem­ber 2013 bijeen in Heiloo voor een inhoude­lijke studie­dag rondom de pa­ro­chie­fusies. Dr. Stijn Van den Bossche uit Vlaan­de­ren gaf een in­spi­re­rende lezing over “Geloven, geloofs­gemeen­schap en geloofs­over­dracht” in deze tijd. Na zijn lezing gingen de pas­to­rale krachten met elkaar, de inlei­der en beide bis­schop­pen over het thema in gesprek.

We moeten christen wor­den!

Van den Bossche schetste feilloos de hui­dige situatie in de Kerk: het einde van het chris­ten­dom als een culturele religie. We heront­dek­ken dat we niet als christen geboren wor­den, maar het moeten wor­den! Het chris­ten­dom van de toe­komst is volgens Van den Bossche een relatie. Het zal bestaan uit ge­meen­schap van mensen die door God aan­ge­spro­ken is (in chris­te­lijke zin: ge­roe­pen).
Hij citeerde de Belgische bis­schop­pen: “De toe­komst van de Kerk hangt af van mensen die God in hun leven hebben ontdekt, Christus hebben ontmoet en voor wie het evan­ge­lie een woord van leven is gewor­den”. En als iemand door God geraakt is en ervoor kiest om te geloven, dat zal dat anderen werven en en­thou­sias­meren. Zo lieten ook de praktijk­er­va­ringen zien, die de pastores met elkaar uitwissel­den.

Levende kerk­ge­meen­schap als voor­waarde

Vandaar dat Van den Bossche ook bena­drukte dat een leven­dige kerk­ge­meen­schap de eerste en voor­naamste catechese is. Allerlei ac­ti­vi­teiten, cursussen en catechese beklijven niet als er geen geloofs­ge­meen­schap is waarin het geloof beleefd kan wor­den. Dat geeft ook uit­dagingen voor bij­voor­beeld de sacra­menten van doopsel, vormsel en de eerste communie voor­be­rei­ding in de hui­dige tijd. Het advies van Van den Bossche is op weg te gaan met mensen, maar wel om hen binnen en met de geloofs­ge­meen­schap voor te berei­den op deze sacra­menten en niet los daar­van. Kortom, een in­spi­re­rende studie­dag, die stof geeft tot nadenken en tot actie.

Boek­pre­sen­ta­tie

Aan het einde van de dag pre­sen­teerde hulp­bis­schop Hendriks het boek Richtlijn voor het gees­te­lijk leven van Ludovicus Blosius. Mgr. Hendriks noemt dit boek een tweede “Navol­ging van Christus”. Het boek is ver­taald door drs. N. Mantje pr en nagekeken door drs. W. Peeters. Exemplaren van het boek wer­den aan­ge­bo­den aan Mgr. Punt en aan drs. N. Mantje pr. Alle aanwe­zigen op de studie­dag kregen een exemplaar van het boek cadeau.

Het boek is te be­stel­len via de web­si­te www.deboog.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose