Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief bij het overlijden van mgr. Lescrauwaet

Aan de gelovigen in het bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 20 november 2013

Haar­lem, 20 no­vem­ber 2013

Broe­ders en Zusters,

Op de avond van dins­dag 19 no­vem­ber ont­vingen wij het droeve bericht van het over­lij­den van Mgr. dr. Josephus Fran­cis­cus Lescrauwaet MSC. Van ok­to­ber 1983 t/m maart 1995 was hij hulp­bis­schop van ons bisdom. Hij is overle­den in de leef­tijd van 90 jaar.

Mgr. Lescrauwaet werd geboren in Am­ster­dam op 19 juni 1923. Luthers gedoopt werd hij op latere leef­tijd katho­liek en trad hij in bij de paters Mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart van Jezus.

Hij volgde zijn noviciaat in Berg en Dal. In de oorlogs­ja­ren deed hij de pries­terstudie, eerst in Stein (filosoficum) en ver­vol­gens in Raalte (theologicum).

Mgr. Lescrauwaet (foto: Wim Koopman)Hij werd pries­ter gewijd op 12 sep­tem­ber 1948, en oefende zijn pas­to­raat uit in de pa­ro­chies van Arnhem. Hij doceerde aan het groot­semi­narie van zijn con­gre­ga­tie, aan de theo­lo­gische facul­teit van de uni­ver­si­teit van Tilburg en aan de facul­teit Godgeleerd­heid van de katho­lie­ke uni­ver­si­teit van Leuven. Tijdens de Par­ti­cu­liere Synode van de Neder­landse Bis­schop­pen in Rome, in januari 1980, was Mgr. Lescrauwaet bij­zon­der se­cre­ta­ris.

Op 19 ok­to­ber 1983 werd hij door Paus Johannes Paulus II tot hulp­bis­schop benoemd van ons bisdom en titulair bis­schop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ont­ving hij zijn bis­schops­wij­ding uit han­den van Mgr. H. Bomers die even­eens in het najaar van 1983 tot bis­schop van Haar­lem was benoemd. In 1986 werd hij tevens benoemd tot Groot-Officier van de Ridderorde van het H. Graf van Jeru­za­lem. Op 22 maart 1995 werd hem door de Paus eer­vol ont­slag verleend als hulp­bis­schop en vica­ris-generaal. Hij ging wonen in het St. Jans­cen­trum in ‘s-Hertogen­bosch, waar hij tot 2001 spi­ri­tu­aal was en van­waar uit hij nog vele jaren lessen, retraites en lezingen gaf. Tevens was hij pas­to­raal betrokken in en rond de St. Jans­kathe­draal.

De laatste jaren werd hij van­wege zijn ouderdom ver­zorgd in kloosterbe­jaar­denoord van zijn con­gre­ga­tie in Tilburg, maar bleef, scherp van geest, zeer betrokken bij de ont­wik­ke­lingen in de Kerk.

Mgr. Lescrauwaet was een echte Am­ster­dammer met een uitstekend gevoel voor humor.
Dat hield hem zeker op de been in de polari­sa­tie­ja­ren waarin hij hulp­bis­schop was.

Binnen en buiten ons bisdom was hij geliefd door zijn sympathieke uit­stra­ling en vrien­de­lijk­heid, maar ook door zijn manier van ver­kon­di­gen in woord en schrift. Daarin lag zijn bij­zon­dere kracht, alsmede ook in zijn inzet voor de oecumene. Niet voor niets werd hij in 1967 benoemd in de inter­na­tio­nale theologen­com­mis­sie en was hij vele jaren lid van de Wil­li­brord­ver­eni­ging.

Hij had ook een bij­zon­dere klik met de jeugd en werd daarom veel gevraagd als vormheer in ons bisdom.

Velen zullen in hem een authen­tiek pries­ter en warme en opgewekte per­soon­lijk­heid hebben herkend. Ken­mer­kend voor deze doctor in de theo­lo­gie zijn de woor­den die hij vaak zelf aanhaalde: ‘ik hou van de weten­schap, maar ben geen weten­schapper, ik ben pries­ter.’ Zo heb ik hem ook per­soon­lijk gekend, en als zijn op­vol­ger in ons bisdom zoveel goeds over hem gehoord.

Met u bid ik dat Mgr. Lescrauwaet opgeno­men mag zijn in de vrede en de rust van het hemels Vaderhuis, in dank­ba­re her­in­ne­ring voor wat hij voor de Kerk in Neder­land en bij­zon­der voor ons bisdom gedaan heeft. Moge hij, zijn bis­schops­spreuk indach­tig: Redite ad Cor, ‘Keer terug naar het Hart’, nu rusten in de vrede bij het Hart van de verrezen Heer.

De uit­vaart zal plaats­vin­den op zater­dag 23 no­vem­ber a.s. om 10.30 uur in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Jan de Evan­ge­list te ’s-Hertogen­bosch.

Voor­af­gaand aan de uit­vaart is er van 08.00 uur tot 10.00 uur gelegen­heid om afscheid van Mgr. Lescrauwaet te nemen in het Sint Jans­cen­trum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogen­bosch.

Pries­ters en diakens die willen con­ce­le­breren resp. assis­te­ren kunnen zich omkle­den in bovengenoemd semi­na­rie. U wordt wel gevraagd eigen li­tur­gische kle­ding mee te brengen.
Om 10.20 uur zal de stoet zich naar de Ka­the­draal begeven.

In gebed en dank­ba­re her­in­ne­ring verbon­den, teken ik met vrien­de­lijke groet,

+ Mgr. dr. J.M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 

 

Corres­pon­dentie adres:

St. Jans­cen­trum
Papenhulst 4
5211 CL ’s-Hertogen­bosch

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose