Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aartsbisdom laat priesterstudenten aan De Tiltenberg studeren

gepubliceerd: maandag, 2 november 2009
Pries­ter­kan­di­da­ten voor het Aarts­bis­dom Utrecht kunnen vanaf volgend studie­jaar hun oplei­ding volgen aan De Tilten­berg, het semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het Aarts­bis­dom Utrecht is dit overeen­ge­ko­men met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Voor wat betreft de oplei­ding van per­ma­nente diakens werkt het aarts­bis­dom al samen met De Tilten­berg: vorig jaar sloot de diaken­oplei­ding van het aarts­bis­dom haar deuren wegens een gebrek aan stu­den­ten en fi­nan­ciŽle mid­de­len. Wat betreft de oplei­ding van kan­di­da­ten met een late roe­ping wordt de al bestaande samen­wer­king met het semi­na­rie Bovendonk van het bisdom Breda voort­ge­zet.

Voor het Groot­semi­narie in Vo­ge­len­zang veran­dert er niet veel. Er zijn reeds pries­ter­stu­denten uit de bis­dom­men Rotter­dam en Gro­nin­gen die hun oplei­ding aan De Tilten­berg ont­van­gen.


Het aarts­bis­dom meldt voorts: “De aartsdio­ce­sane pries­ter­oplei­ding AriŽnskonvikt zal aan het eind van het lopende studie­jaar zijn deuren sluiten. De voor­naam­ste reden is het sterk teruggelopen aantal pries­ter­stu­denten (in 1994-1995 waren dat er nog 40, maar in 2009-2010 nog slechts 12), waardoor handha­ving van een eigen pries­ter­oplei­ding fi­nan­cieel niet lan­ger haal­baar is, mede gelet op de kwets­ba­re fi­nan­ciŽle situatie waarin het aarts­bis­dom zich ondanks een recente dras­tische reorgani­sa­tie nog steeds bevindt.” Aarts­bis­schop W.J. Eijk noemt het besluit “ťťn van de zwaarste beslis­singen” die hij als bis­schop heeft moeten nemen. Het lopende studie­jaar wordt nog afgemaakt.

De staf en stu­den­ten van het AriŽnskonvikt zijn inmiddels ingelicht over het besluit, evenals het kapit­tel en de pries­ter­raad van het aarts­bis­dom. Ook mgr. De Korte (Gro­nin­gen-Leeu­war­den), mgr. Van Luyn s.d.b. (Rotter­dam) en mgr. Van den Hende (Breda) zijn op de hoogte gebracht - in het AriŽnskonvikt wonen even­eens pries­ter­stu­denten van deze bis­dom­men. Zij volgen net als de Utrechtse pries­ter­stu­denten hun oplei­ding aan de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie (FKT) te Utrecht en krijgen hun spi­ri­tu­ele vor­ming aan het convict.
De bisdomlei­ding verwacht niet dat het besluit tot ophef­fing van de pries­ter­oplei­ding zal lei­den tot een ver­dere teruggang van het aantal pries­ter­kan­di­da­ten. “Uit­ein­de­lijk is het trouwens God die mannen roept tot het pries­ter­schap, en niet de oplei­ding.”

In een eerste reactie zegt mgr. dr. J.Hendriks, rector van het Groot­semi­narie De Tilten­berg:

“Voor het aarts­bis­dom is dit geen ge­mak­ke­lijk besluit. Het AriŽnskonvikt heeft in de afgelopen der­tig jaar vele vruchten voort­ge­bracht en is een begrip gewor­den. Het is de hoop dat de pijn van dit besluit ver­zacht kan wor­den doordat gezocht wordt naar wegen om pries­ters van het Aarts­bis­dom bij de oplei­ding te betrekken. Hierover zal nog nader overleg wor­den gevoerd. Ook de vor­ming gedurende het pas­to­rale jaar, de voor­be­rei­dings­tijd op de diaken- en pries­ter­wij­ding, zal in het eigen (aarts)bisdom wor­den gevolgd zodat een goede ingroei moge­lijk wordt.

Vanuit De Tilten­berg zal in ieder geval gestreefd wor­den naar een zo goed moge­lijke samen­wer­king met het Aarts­bis­dom; we hopen dat de Utrechtse pries­ter­stu­denten zich thuis zullen voelen in Vo­ge­len­zang en een goede overgang moge­lijk wordt. Deze week zullen de Utrechters al iets kunnen beleven van het semi­na­rie als zij met de andere Neder­landse pries­ter­stu­denten deel­ne­men aan het symposium dat in het kader van het Jaar voor de Pries­ter op De Tilten­berg wordt gehou­den en waarbij ook de Aarts­bis­schop aanwe­zig is.”Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose