Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief n.a.v. de commotie rond kerstliederen

gepubliceerd: dinsdag, 19 november 2013

Vandaag hebben de pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten on­der­staan­de  brief ont­van­gen n.a.v. de commotie rond de kerst­lie­de­ren. De bisdom lei­ding hoopt zo de ver­war­ring die is ontstaan weg te nemen.

Aan de pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten

van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Geachte Collegae

Brief n.a.v. de commotie rond KerstliederenAfgelopen vrij­dag is enige commotie ontstaan rond het bericht dat een tweetal kerst­lie­de­ren niet meer is opgeno­men in de offi­cië­le uitgaven van de li­tur­gie­boekjes. Er is, zoals eer­der door de bis­schop referent voor li­tur­gie aange­ge­ven, geen sprake van een verbod om deze lie­de­ren te zingen, maar ze zijn niet ge­pu­bli­ceerd. Een ‘tech­nische’ dis­cus­sie tussen de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie en de uit­ge­ve­rijen ligt hier aan ten grond­slag.

De bis­schop­pen en ondergetekende waren niet op de hoogte van deze dis­cus­sie.

Ook wij vin­den het jammer dat de lie­de­ren niet zijn opgeno­men in de mis­boekjes en begrijpen de ver­war­ring die dit in uw ge­meen­schappen heeft veroor­zaakt. Daarom geven wij u de sug­ges­tie mee om, mocht u zelf een boekje maken, de be­tref­fen­de lie­de­ren gewoon daarin op te nemen.

Als u gebruik maakt van de reeds uitge­ge­ven mis­boekjes, dan is wellicht een inlegvel voor dit jaar de oplos­sing.

Ons aller kracht en energie wordt gevraagd voor de vele problemen en uit­dagingen waar de Kerk momen­teel voor staat. Met name in de ko­men­de advent- en kerst­pe­rio­de zullen wij ook de mooie opdracht mogen vervullen om de velen die de gang naar onze kerken maken te bemoe­digen met de Blijde Bood­schap van de Menswor­ding. In die geest wens ik u namens de bis­schop een gezegende advent toe en een goede voor­be­rei­ding op het ko­men­de kerst­feest.

Met vrien­de­lijke groet, 

Diaken drs. E.H.A. Fennis
Kanselier bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose