Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aan de parochies van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Brief van mgr. Punt

gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2013

Graag beveel ik in uw aan­dacht de actie van de Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties ten behoeve van het lenigen van de nood die het gevolg is van de tyfoon Haiyan. De gevolgen zijn verschrikke­lijk. De tyfoon heeft hele dorpen weggevaagd en duizen­den men­se­lijke slacht­of­fers gemaakt.

Ravage op de Filippijnen na tyfoon HaiyanHonderd­dui­zen­den zijn van huis en haard ver­dre­ven. In het ramp­ge­bied is dringen behoefte aan schoon drink­wa­ter, voedsel, onderdak en medicijnen. Ik onder­steun van harte uw per­soon­lijke gaven van soli­da­ri­teit op giro 555 van de Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties.

Daar­naast doe ik als referent van Missie en Ont­wik­ke­ling een oproep aan de pa­ro­chies om in het aan­ko­mende weekend een deur­col­lec­te te hou­den ten behoeve van de slacht­of­fers op de Filippijnen. De opbrengsten kunnen wor­den overgemaakt naar giro 555 of op reke­ning NL79 INGB 0000 5507 22 ten name van Missie­secre­ta­riaat Bisdom Haar­lem.

Pa­ro­chies en bis­dom­men op de Filippijnen zijn intensief betrokken in de hulp­ver­le­ning. We hebben goede contacten met ver­schil­lende bis­dom­men en kunnen ervoor zorgen dat Uw steun recht­streeks naar hen wordt overgemaakt.

Met oprechte gevoelens van hoogach­ting en vrien­de­lijke groet,

Mgr. Dr. J.M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose