Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen nemen de Katholieke Bijbelstichting over

Overdracht gemarkeerd met liturgische bijbelvertaling Maria-evangelies

gepubliceerd: maandag, 4 november 2013

Het bestuur van de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting (KBS) in Den Bosch is recent overge­dragen aan een aantal bis­schop­pen van de Neder­landse en Belgische Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties.

Van Neder­landse zijde hebben in het bestuur zit­ting geno­men mgr. J. Liesen, mgr. J. van den Hende, mgr. H. Woorts, mgr. Th. Hoogen­boom en mgr. R. Mutsaerts, en van Vlaamse zijde mgr. J. De Kesel. Het bureau van de KBS is onder­ge­bracht in de kantoren van het bisdom Breda.

Bisschoppen nemen de Katholieke Bijbelstichting overTerwijl de ver­trouwde Bijbel­uitgaven van de KBS volgens een in 2011 af­ge­slo­ten over­een­komst voorlopig wor­den gedistribueerd door uit­ge­ve­rij Jong­bloed in Leeu­war­den, zal de KBS ook zelf uitgaven ver­zorgen ten dienste van de versprei­ding en betere kennis van het Woord van God in de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap.

Als eerste en nieuwe uitgave van de KBS in dit kader is  in samen­wer­king met de Beleids­sector Li­tur­gie van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een medi­ta­tief boekje ver­sche­nen “Maria in de evan­ge­lies. Li­tur­gische Bijbel­vertaling vanuit de grond­tekst”. In zijn voor­woord schrijft de nieuwe voor­zit­ter van de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting, mgr. dr. J. Liesen, dat in het boekje uit de vier evan­ge­lies de teksten zijn samen­gebracht, die betrek­king hebben op de Moeder van Jezus. Het zijn teksten die gebruikt wor­den in de li­tur­gie van de Kerk, maar ook daar­bui­ten een hulp kunnen zijn om zich de hou­ding eigen te maken van de uit­ver­ko­ren Moeder van God.

Aan de nieuwe li­tur­gische bijbel­vertaling in deze uitgave gaat een be­schou­wing vooraf van paus Paulus VI, die verdui­de­lijkt hoe de Kerk in de vie­ring van de li­tur­gie de hou­ding aanneemt van Maria zelf. In opdracht van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wordt door de Beleids­sector li­tur­gie gewerkt aan een nieuwe, li­tur­gische bijbel­vertaling.

De uitgave “Maria in de evan­ge­lies” vormt een bijlage bij het zojuist ver­sche­nen Di­rec­to­rium voor de Neder­landse Kerkprovicie 2013-2014. Dit boekje kan echter ook afzon­der­lijk besteld wor­den bij de Admi­ni­stra­tie NRL (E-mail: bestel@rkk.nl), ofwel bij de KBS.

Voor beide instanties geldt in deze het bestel­a­dres:

Veemarkt­straat 48, 4811 ZH  Breda   of   Postbus 90189, 4800 RN  Breda

Prijs € 4,95 excl. verzen­dings­kos­ten.

(bron: SRKK)





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose