Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Bijbel in de Willibrordvertaling voor visueel gehandicapten

Bijbel in gesproken vorm overhandigd aan mw Diny Veltmaat

gepubliceerd: maandag, 28 oktober 2013
Joop van Wijnbergen, manager Audio van de CBB, overhandigt de gesproken vorm van de Willibrordvertaling aan mevrouw Diny Veltmaat
Joop van Wijn­bergen, mana­ger Audio van de CBB, overhan­digt de ge­spro­ken vorm van de Wil­li­brord­vertaling aan mevrouw Diny Veltmaat.

Mevrouw D. Veltmaat heeft onlangs de Bijbel in de Wil­li­brord­vertaling in ge­spro­ken vorm ont­van­gen van de CBB, Christe­lijke Biblio­theek voor Blin­den en Slecht­zien­den. Zij ervaart dit als een zegen. In het verle­den werd de Bijbel aan haar voor­gelezen door familie en kennissen. Nu is ze daar niet meer af­han­ke­lijk van.

Mevrouw Veltmaat is als boeren­dochter geboren in Lemeler­veld in Overijssel. Ze is visueel gehan­di­capt geboren en is zeer slecht­ziend. Momen­teel houdt ze zich bezig met het vervaar­digen van bijbelse taferelen in reliëf m.b.v. zand, schuur­papier, stof etc... (goede voel­ba­re stoffen en ma­te­ri­alen). Tijdens lezingen op scholen en diverse vereni­gingen geeft ze uitleg en toelich­ting bij de verschil­lende kunst­werken die ze heeft gemaakt. Ze doet dit werk hoofd­zake­lijk op gevoel en probeert op deze wijze ‘De Blijde Bood­schap’ op een andere wijze de wereld in te dragen.

In samen­wer­king met de Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting (KBS) heeft de CBB, de Chris­te­lijke Biblio­theek voor Blin­den en Slechtzien­den, van de Bijbel in de Wil­li­brord­ver­ta­ling een speciale uitgave gemaakt in braille en in ge­spro­ken vorm op daisy cd-rom. Hierdoor is deze uitgave nu ook toe­gan­ke­lijk voor visueel ge­han­di­capten.

De braille­ver­sie bestaat uit 38 ringmappen en is los­bla­dig; de ge­spro­ken versie bestaat uit 7 daisy cd-roms en is te be­luis­te­ren via een zoge­noemde daisyspeler. Visueel ge­han­di­capten kunnen deze speler ver­goed krijgen van hun zorgverzeke­raar.

De Wil­li­brord­ver­ta­ling in braille en in ge­spro­ken vorm op daisy cd-rom is te be­stel­len bij de CBB, Postbus 131, 3850 AC in Ermelo; tel.nr. 0341 – 565499, email info@cbb.nl

De prijs bedraagt € 45,=

De Wil­li­brord­vertaling is dé stan­daard­vertaling van de rooms-katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap en wordt alom ge­waar­deerd als een vertaling die trouw is aan de grond­tekst en die tege­lijker­tijd een tekst biedt in be­grij­pe­lijk hedendaags Neder­lands.

De CBB

De CBB heeft een grote col­lec­tie chris­te­lijke lectuur in aan­ge­paste lees­vor­men be­schik­baar voor mensen met een lees­beper­king, zoals kranten, tijd­schrif­ten, bijbelse dag­boeken, psalm­boeken en liedbundels en de ver­schil­lende ver­ta­lin­gen van de Bijbel. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.cbb.nl of bel naar 0341 - 565499.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose