Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

gepubliceerd: dinsdag, 22 oktober 2013

Er komt een nieuwe vertaling van het Romeins Missaal voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. Dit wordt  voor­be­reid door een in 2008 opgerichte com­mis­sie van Neder­landse en Vlaamse bis­schop­pen. Bij het ver­taal­pro­ject zijn alle Neder­landse bis­schop­pen recht­streeks betrokken. Een eerste re­sul­taat van deze samen­wer­king is het uit­bren­gen van een Klein Missaal in het voor­jaar van 2014.

AltaarmissaalOnder de titel “Klein Missaal voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie” publi­ceert de Natio­nale Raad voor de Li­tur­gie (NRL) de Neder­landse editie van het Latijnse “Missale Parvum”. Dit li­tur­gisch boek bevat naast de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de mis ook de nieuwe vertaling van de eerste vier eucha­ris­ti­sche gebe­den en van de consecratie­woor­den.

Het boek bevat ook een herziene versie van de eucha­ris­ti­sche gebe­den voor ver­zoe­ning en voor bij­zon­dere omstan­dig­he­den. Daar­naast bevat het Klein Missaal een der­tigtal mis­for­mu­lieren en een aantal prefaties. Deze teksten zijn door de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Eredienst goedge­keurd.

Met deze uitgave wor­den al op voor­hand centrale teksten van het nieuwe Romeins Missaal ter beschik­king gesteld. Dit volle­dige Romeins Missaal in Neder­landse vertaling zal naar verwacht voor­jaar 2015 ver­schij­nen. Van­wege de geringe omvang en het han­dige formaat is het  “Klein Missaal” (met mis­for­mu­lieren en bijbe­ho­rende bijbel­le­zingen) als beknopte uitgave van het Romeins Missaal bij­zon­der geschikt voor vie­rin­gen op reis en bij bede­vaarten.

Voor het “Klein missaal voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie” (192 blz. in tweekleurendruk en met leeslinten) geldt tot 1 de­cem­ber 2013 een inteken­prijs van € 29,90; daarna kost het € 39,90. 
Het kan wor­den besteld bij: Admi­ni­stra­tie NRL, p/a Bisdom Breda, Veemarkt­straat 48, 4811 ZH  Breda of Postbus 90189, 4800 RN  Breda. E-mail: bestel@rkk.nl

(bron: rkkerk.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose