Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Het Legioen van Maria

Eddy Evers bezocht mgr. Van Burgsteden

gepubliceerd: dinsdag, 22 oktober 2013

Eddy Evers van de Ierse afdeling van het Legioen van Maria was afgelopen twee weken in Neder­land voor pro­mo­tie van deze inter­na­tio­nale leken­be­we­ging. Hiertoe sprak hij onder andere met Radio Maria, Katho­liek Nieuws­blad en mgr. Van Burg­ste­den. Belang­stel­len­den kunnen per e-mail contact opnemen met Eddy Evers.

Het Legioen van Maria

Het Legioen van Maria wil in de pa­ro­chies waar een afdeling (prae­si­dium) werk­zaam is, het ge­loofs­le­ven op allerlei wijzen sti­mu­leren door apos­to­laats­werk. De actieve leden komen weke­lijks samen voor gebed, werk­over­leg en evaluatie. Op het einde van de ver­ga­de­ring krijgen de Legionairs een apos­to­laat­taak die altijd met z’n tweeën wordt uitge­voerd. Biddende leden onder­steunen de werk­zaam­he­den door hun dage­lijks gebed.

Ontstaan en groei

Het Legioen van Maria is ontstaan in Ierland op 7 sept. 1921 op de voor­avond van het feest van Maria Geboorte. Frank Duff (7 juni 1889 - 7 no­vem­ber 1980) zag dat er naast de mate­rië­le nood die hij vanuit de Vin­cen­tius­ver­eni­ging trachtte te lenigen, ook veel gees­te­lij­ke nood was. Hij was zich er van bewust dat pries­ters hierop niet alleen een ant­woord kon­den geven.

De Tessera

De TesseraIn eerste instantie kwamen vrouwe­lijke leken in een groepje bij elkaar samen met Frank Duff, waarbij de beeltenis van Maria als de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis vanaf het aller­eerste begin spon­taan een vaste plaats kreeg. Het Legioen van Maria wil leven vanuit dezelfde geest die Maria bezielde. Geïnspireerd door de liefde en het geloof van Maria pakken de leden allerlei opdrachten op. Zij doen dit nooit zon­der de goed­keu­ring van de bis­schop of de pastoor.

Vooral door het Inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch Congres dat in 1932 in Dublin plaatsvond, is het Legioen van Maria over de hele wereld verspreid. Het bestaat nu in meer dan 170 lan­den met ongeveer 5 miljoen actieve en 8 miljoen bid­dende leden.

In 1942 is het naar Neder­land geko­men. De hoofd­ze­tel is geves­tigd in Dublin (Concilium Legionis). In Neder­land is het hoogste orgaan, de Regia, geves­tigd in Am­ster­dam. Verder zijn er nog groepen in Dui­ven­drecht (Koreanen), Rotter­dam (Kaapverdianen), Heerlen en omstreken, Gro­nin­gen en Lisse.

De bid­dende leden zijn veel wij­der verspreid. Het zijn mensen die bereid zijn om zo moge­lijk dage­lijks de rozen­krans te bid­den en met enkele spe­ci­fie­ke Legioen­ge­beden het apos­to­laats­werk te onder­steunen.

Bete­ke­nis voor de pa­ro­chies

Tot de spiri­tua­li­teit van het Legioen van Maria hoort naast - en vooral vanuit - het gebed ook concreet apos­to­laats­werk. Een actief lid besteedt door­gaans - volgens het hand­boek - twee uur per week aan werk­zaam­he­den die het geloof dichter bij de mensen brengt, bij­voor­beeld door huis- of zieken­be­zoek.

De erva­ring heeft geleerd dat Legionairs niet gauw “nee” zeggen als hun pastoor hun iets vraagt. Legionairs van Maria zijn herken­baar aan een grote liefde tot hun patrones en de Kerk, en in de praktijk veelal aan een ja­ren­lan­ge inzet. Het werken naar de principes van het Legioen van Maria kan in onze tijd met min­der pries­ters per­spec­tief bie­den en goede vruchten voort­bren­gen.

Als doel­stel­ling formuleerde het Legioen van Maria “de heili­ging van zijn leden door gebed en actieve mede­wer­king, onder ker­ke­lijke lei­ding, aan de taak van Maria en de kerk om de kop van de slang te verp­let­teren en het rijk van Christus uit te brei­den”. Leden van het Legioen stellen zich ter beschik­king van de dio­ce­sane en lokale clerus om ingeschakeld te wor­den in elke vorm van prak­tische ziel­zorg en apos­to­laat.

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose