Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

DiaconAction lanceert nieuwe website

Katholieke Jongeren komen in actie voor noden van mensen dichtbij

gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2013

Jaar­lijks zetten meer dan duizend katho­lie­ke jon­ge­ren zich in voor mensen in de eigen omge­ving die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onder de lan­de­lijk gebruikte naam ‘DiaconAction’ or­ga­ni­se­ren groepen of klassen een of soms meer ac­ti­vi­teiten met een diaconale doel.

Diaconaction 2013Voor­gaande jaren kwamen deze groepen in actie in het derde weekend van no­vem­ber. Op verzoek van veel pa­ro­chies en scholen zijn de groepen vanaf dit jaar vrij om hun eigen actie­week­end uit te kiezen.

Nieuwe web­si­te

Bij deze nieuwe aanpak hoort ook nieuwe com­mu­ni­ca­tie. Er is een nieuwe en een­vou­dig opgezette web­si­te online geko­men op www.diaconaction.nl. Jon­ge­ren kunnen zich als groep aanmel­den via de web­si­te en wanneer de aanmel­ding voltooid is zal dan een blauw ‘handje’ ver­schij­nen op de land­kaart die op de homepage te zien is. Zo kunnen jon­ge­ren ge­mak­ke­lijk zien welke acties op welke plaatsen wor­den gedaan, en ook wanneer.

Facebook

DiaconAction is echter voor­taan vooral ook op Facebook te vin­den. Op www.diaconaction.nl staat een link naar de facebook pagina. De directe url is www.facebook.com/diaconaction. Op de facebook pagina kunnen foto’s en filmpjes van DiaconAction ac­ti­vi­teiten wor­den geplaatst.

T-shirt

Ook dit jaar is er weer een gadget, een mooi groen t-shirt met op de achter­kant het DiaconAction logo. Dit stoere t-shirt is te be­stel­len via de contact­personen van de bis­dom­men, te vin­den op www.diaconaction.nl. Voor­waarde is wel dat de ac­ti­vi­teit van de groep ook zicht­baar is op de land­kaart op de web­si­te en de facebook­pa­gina.

Rock Solid

Youth for Christ heeft twee RK Rock Solid pro­gram­ma’s gemaakt, met als thema DiaconAction. Deze pro­gram­ma’s helpen tieners in het voor­be­rei­den van DiaconAction en op het reflec­te­ren achteraf. De pro­gram­ma’s zijn gratis te down­loa­den op www.YfC.nl/kerk/diaconaction.

DiaconAction is een ini­tia­tief van de ge­za­men­lijke Neder­landse bis­dom­men en wordt onder­steund door Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose