Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

(Foto)verslag Impulsdag Catechismus katholieke Kerk

Impulsdag t.g.v. 20 jaar Catechismus van de katholieke Kerk

gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2013

Het weekend van 28 en 29 sep­tem­ber stond we­reld­wijd in het teken van de catechese. Met name werd gevierd dat de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk 20 jaar bestaat. In Rome waren enkele dagen 2000 cate­chisten aanwe­zig op een bij­een­komst, die de Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie in het kader van het Jaar van het Geloof had geor­ga­ni­seerd.

(Foto)verslag Impulsdag Catechismus Katholieke KerkIn ons eigen bisdom kwamen op zater­dag 28 sep­tem­ber jl. op de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang ongeveer 70 mensen samen op een Impuls­dag over de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. De Impuls­dag had als doel om de ‘koud-water-vrees’ en onbekend­heid over de Cate­chis­mus weg te nemen.

Aange­moe­digd om Cate­chis­mus te lezen en te bestu­de­ren

Na een eucha­ris­tie­vie­ring waarin Mgr. Punt voor­ging, opende drs. Hugo Vanheeswijck uit Vlaan­de­ren de dag met een prikkelende lezing. De Cate­chis­mus wijst ons de bete­ke­nis van ons leven, en die lei­den wij – als chris­te­nen – af van Christus. De Cate­chis­mus geeft ons de waar­heid van het geloof mee. Maar Vanheeswijck bena­drukte het belang om de Cate­chis­mus altijd met Christus samen te lezen binnen de ge­meen­schap van de Kerk. Zonder deze – wat hij noemde – “redenen van het hart” blijft de Cate­chis­mus een dor boek.

Hierna kon­den de deel­ne­mers twee ron­den work­shops volgen om meer concreet met de Cate­chis­mus aan de slag te gaan. Een deelneemster ver­telde: “Ik ben door deze dag aange­moe­digd om de Cate­chis­mus te gaan lezen en bestu­de­ren”.

Cate­chist zijn

Tege­lijker­tijd sprak paus Fran­cis­cus in Rome op twee momenten de mensen toe, die actief zijn in de catechese en de geloofs­over­dracht. De paus bena­drukte dat catechese geven geen baan is, maar dat het erom gaat om “cate­chist te zijn. […] Een persoon brengt anderen bij Jezus door zijn woor­den, leven en ge­tui­ge­nis. Een cate­chist zijn vraagt om liefde, een nog sterkere liefde voor Christus en voor zijn mensen”.

Toespraken paus Fran­cis­cus

Via bij­gaande links zijn de toe­spra­ken van de paus te lezen:

Neder­lands (Rkdo­cu­menten)

Engels

Wat is de Cate­chis­mus?

De Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk geeft een uiteen­zet­ting van het katho­lie­ke geloof. Het boek is in 1992 onder het pon­ti­fi­caat van paus Johannes Paulus II ge­pu­bli­ceerd. Een com­mis­sie van twaalf kar­di­na­len en bis­schop­pen, onder voor­zit­ter­schap van kar­di­naal Ratzin­ger (nu emeritus-paus Bene­dic­tus XVI), heeft de uitgave van de Cate­chis­mus voor­be­reid. Het boek telt ongeveer 800 bladzij­den en is ver­sche­nen in meer dan 50 talen.

Bekende ‘afgeleide’ cate­chis­mussen van deze grote Cate­chis­mus zijn het Com­pen­dium van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk en de YouCat (jon­ge­rencate­chis­mus). Deze beide boeken zijn (wat) ge­mak­ke­lijker te lezen dan de grote Cate­chis­mus.

Het Com­pen­dium telt 200 bladzij­den en is gebaseerd op een vraag-en-ant­woord-model. De jon­ge­rencate­chis­mus is dat ook en vooral gericht om jon­ge­ren aan te spreken. Dat uit zich onder andere ook in de mooie vorm­ge­ving. Dat neemt echter niet weg dat ook een oudere doel­groep veel baat kan hebben bij deze YouCat.

(foto’s o.a. door Hans Bosma)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose