Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel

gepubliceerd: maandag, 9 november 2009
Foto's: NKTOnder grote belang­stel­ling wer­den zater­dag 7 no­vem­ber 2009 alle overle­den mili­tai­ren en bur­gers van de Krijgs­macht plech­tig her­dacht in de Sint Odulphus­kerk in Best.

Sinds de Tweede Wereld­oor­log wor­den nabe­staan­den van overle­den mili­tai­ren en bur­gers voor deze her­den­kings­dienst uit­ge­no­digd. De Nationale Requiem­vie­ring wordt ieder jaar gehou­den op de eerste zater­dag na Aller­zie­len. De organi­sa­tie is in han­den van het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de RK Dienst Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie.

Leger­bis­schop Punt preekte tij­dens de vie­ring over “De weg van goed en kwaad”. Sinds de tweede Wereld­oor­log proberen Neder­landse mili­tai­ren in bui­ten­landse missies de haat die leeft bij som­mi­ge bevol­kings­groepen in bedwang te hou­den door hun krachten te tonen. “Wij hebben de plicht ons te verde­digen tegen onrecht”, aldus Mgr. Punt. Velen hebben daarvoor hun leven gegeven of zijn gewond geraakt naar lichaam of geest. Het is een edele taak van mili­tai­ren maar ten diepste niet de oplos­sing, zo zei de Bis­schop. Haat moet ver­an­de­ren in liefde en daar dragen Neder­landse mili­tai­ren hun steentje zeer zeker aan bij, maar de enige manier om harten van mensen te bereiken is door God en de Heilige Geest. We moeten de krachten van de geest mobi­li­se­ren.

Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront vindt de vie­ring van essentieel belang omdat op die manier troost gebo­den wordt aan hen, die een dier­ba­re in hun leven moeten missen. Tevens willen het NKT en de aal­moe­ze­niers, werk­zaam bij de dienst RK Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging van het Ministerie van Defensie, tij­dens de vie­ring erken­ning, waar­de­ring en respect voor personeelsle­den van Defensie tot uitdruk­king brengen. Dat doen ook de mili­tai­re- en bur­gerautori­teiten die voor de her­den­kings­vie­ring wor­den uit­ge­no­digd. Aan het einde van de Requiem­vie­ring, legde Luitenant-generaal Hans Leijh, hoofd­di­rec­teur Personeel, namens de staat­secre­taris van Defensie een krans. Daarna werd de Last Post geblazen en werd 1 minuut stilte gehou­den ter nage­dach­te­nis aan de overle­den bur­gers en mili­tai­ren. Na het zingen van het Wilhelmus werd ie­der­een in de gelegen­heid gesteld om langs de krans te defileren.

Het koor van de Ka­the­drale Basiliek van St. Bavo uit Haar­lem en het koperkwintet van het Fanfarekorps Ko­nin­klij­ke Land­macht Bere­den Wapens verleen­den hun mede­wer­king aan deze bij­zon­dere kerk­dienst.

Na afloop werd er in de Prinsenhof onder het genot van een kopje koffie en een broodje nog nage­praat.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose