Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Congres bij eerste lustrum CSLK

Zaterdag 26 oktober 2013

gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2013

Congres bij eerste lustrum CSLKOp zater­dag 26 ok­to­ber 2013 vindt een congres plaats bij gelegen­heid van de eerste lustrum­vie­ring van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het thema van het congres is “Vernieu­wing en Traditie”, De bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving.

Pro­gram­ma

Onder lei­ding van dagvoor­zit­ter prof. dr. Fred van Iersel, biedt het CSLK onderstaand pro­gram­ma bij U aan:

 • Verwelko­ming door prof. dr. Gerard van Wissen, voor­zit­ter CSLK
 • Dr. Erik Sengers, De sociale leer als grond­slag voor de diaconie.
 • Mgr. dr. Gerard de Korte, De sociale leer als deel van de Blijde Bood­schap.
 • Br. Dr. R. Stockman, Kan onze seculiere samen­le­ving zon­der de in­spi­ra­tie van de sociale leer van de Kerk?
 • Dis­cus­sie
 • Lunchpauze
 • Mw. Maria G. de Bie-Feitz, De sociale leer als stimulans tot maat­schap­pe­lijk han­de­len
 • Drs. Pieter Kohnen, De bete­ke­nis van de sociale leer voor het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld.
 • Mr. Jos van Gennip, De sociale leer en de katho­lie­ke politicus.
 • Drs. Piet Kuijper, De sociale leer in inter­na­tio­nale ver­hou­dingen.
 • Dis­cus­sie
 • Afslui­ting door mgr. dr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
 • Be­zin­nings­mo­ment, door diaken Philip Weijers BScR
 • Borrel

Uit­ge­no­digd zijn allen die zich verbon­den voelen met de sociale leer van de Kerk.

De lezingen zullen ge­pu­bli­ceerd wor­den in een uitgave in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, welke uitgave u als deel­ne­mer aan het congres ter gelegen­heid van het 1e lustrum van het CSLK als geschenk krijgt toe­ge­stuurd.

Details

Wanneer:
zater­dag 26 ok­to­ber 2013
tijd:
09.30-17.30 uur
toegang:
Het congres is voor ieder toe­gan­ke­lijk die geïn­te­res­seerd is in de sociale leer van de Kerk. Uw vrij­wil­lige bijdrage wordt zeer ge­waar­deerd!
plaats:
De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
open­baar ver­voer:
Connexion bus 9, éénmaal per uur, om 09.09 uur vanaf station Heem­ste­de. Let op: De bus stopt te­gen­woor­dig aan de Bartenbrug, op 10 minuten loop­af­stand van de Tilten­berg. Mocht dit tot onover­ko­melijke bezwaren lei­den, dan kunt u daarover met ons contact opnemen.
aanmel­den:
vóór 16 ok­to­ber per mail aan de se­cre­ta­ris van het CSLK:
info@cslk.nl ; of tele­fo­nisch 0252-345345 (Tilten­berg) (verplicht)

Uitnodiging voor het congres bij gelegenheid van het eerste lustrumMeer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie bij bestuurslid, se­cre­ta­ris: Marieke Karsten, info@cslk.nl

Ook kunt u hier de uit­no­di­ging down­loa­den (PDF)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose