Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde reis naar Rome

gepubliceerd: maandag, 9 september 2013

De bisdom­me­de­werkers hebben onder lei­ding van de beide bis­schop­pen een mooie vier­daag­se reis naar Rome gemaakt. Deze reis, waar zij lang voor gespaard hebben, vond plaats van 5 t/m 8 sep­tem­ber. Naast het samen vieren van de eucha­ris­tie op ver­schil­lende plekken, en andere momenten van gebed en be­zin­ning, was er ook volop gelegen­heid om het oude Rome te ont­dek­ken, stads­wan­de­lingen te maken en het Vati­caan te bezoeken.

Mgr. J. Punt ging voor in de eucharistieviering op vrijdagochtend in de Crypte van de St. Pieter
Mgr. J. Punt ging voor in de eucha­ris­tie­vie­ring op vrij­dag­och­tend in de Crypte van de St. Pieter

Op zon­dag­mor­gen werd het verblijf besloten met een vie­ring in de Kerk van de Friezen en de Pau­se­lijke zegen na afloop van het Angelus gebed.

Sant’ Egidio

Bij­zon­der was het bezoek op vrij­dag­avond aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Rome. De bisdom mede­wer­kers wer­den daar bijge­praat over het inter­na­tio­nale werk van deze ge­meen­schap en namen delen aan de aan­slui­tende gebeds­dienst in de prach­tige kerk van Sancta Maria in Trastevere. 

Gebeds­wake

Doordat Paus Fran­cis­cus vorige week de gebeds­wake voor de vrede had af­ge­kon­digd, kon daar afgelopen zater­dag aan wor­den deel­ge­no­men. Hulp­bis­schop Jan Hendriks en bisdom kanselier Eric Fennis waren in de gelegen­heid dicht bij de Paus mee te bid­den tij­dens deze zeer in­druk­wek­kende plech­tig­heid. Ruim 100.000 mensen waren meer dan vier uur lang intensief middels gebed en medi­ta­tie verbon­den met de Paus die opriep toch vooral andere mid­de­len dan geweld, oorlog en onder­druk­king in te zetten om de vrede te bevor­de­ren.

‘In het kruis zien we Gods ant­woord’, zo zei de Paus onder andere. ‘Geweld wordt niet met geweld beant­woord. In de stilte van het kruis houdt wapengek­let­ter op en wordt de taal van de ver­zoe­ning, dialoog en vrede ge­spro­ken.’   

Au­diën­tie

Mgr. Punt is tij­dens dit verblijf in Rome door Paus Fran­cis­cus in een per­soon­lijke au­diën­tie ont­van­gen in Domus Sanctae Marthae, waar de Paus sinds zijn verkie­zing verblijft. De Paus nam bijna veer­tig minuten de tijd om met de bis­schop te spreken, in aanwe­zig­heid van de hulp­bis­schop en de kanselier. Opnieuw was ook in het harte­lijke en per­soon­lijke contact de eenvoud van de Paus in­druk­wek­kend. Tijdens het gesprek, dat ver­der een ver­trouwe­lijk karakter had, ver­telde de Paus spon­taan over zijn enige bezoek aan Neder­land in het voor­jaar van 1971. Toen bezocht hij enkele mede­broe­ders (Jezuïeten) in het Ignatiushuis aan de Hobbema­kade in Am­ster­dam. De Paus vroeg tij­dens het gesprek enkele keren vooral voor hem te bid­den om zijn zware ambt te kunnen vol­hou­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose