Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep van Nederlandse bisschoppen tot hulp aan Ha´ti

gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2010
De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft geschokt kennis geno­men van de zware aard­be­ving die Ha´ti getroffen heeft. In dit moment van onmete­lijk lij­den van het Ha´tiaanse volk spreken wij als Neder­landse bis­schop­pen ons medeleven uit met de slacht­of­fers en hun dier­ba­ren. De omvang van deze ramp kunnen wij ons nau­we­lijks voor­stel­len. We bid­den om Gods ontfer­ming over het Ha´tiaanse volk.

Het heeft ons zeer getroffen dat ook veel mensen die in dienst waren van inter­na­tio­naal ont­wik­ke­lings- en vredes­werk alsmede van de Kerk, door de dood zijn weg­gerukt. Het leven van veel hulp­ver­le­ners die zich onbaat­zuch­tig hebben ingezet voor de opbouw van de Ha´tiaanse samen­le­ving is tot een abrupt einde geko­men. De Ha´tiaanse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hebben wij onze deelname betuigd met het over­lij­den van de aarts­bis­schop van Port-au-Prince, onze ambts­broe­der Joseph Serge Miot, en met de dood van vele pries­ters en se­mi­na­risten die door het instorten van het pries­ter­semi­narie wer­den overvallen.

Wij roepen de Neder­landse bevol­king in dit moment van grote nood op de slacht­of­fers in Ha´ti te steunen in daad en gebed. Ha´ti is ÚÚn van de armste lan­den van de wereld en wordt daarom extra zwaar getroffen door deze cata­stro­fe. De Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties (SHO) hebben giro­num­mer 555 open­ge­steld voor de slacht­of­fers van deze verwoestende aard­be­ving. Wij doen een beroep op u om edel­moe­dig bij te dragen. Ha´ti kan nu niet zon­der onze hulp!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose