Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van gebed en boete voor vrede in SyriŽ

Zaterdag 7 september

gepubliceerd: dinsdag, 3 september 2013

Oproep van de paus voor een gebedsdag voor vrede in Syrië

Bij het Angelus van zon­dag 1 sep­tem­ber heeft paus Fran­cis­cus een oproep gedaan om te bid­den en te vasten voor vrede op 7 sep­tem­ber aanstaande.

Naar aan­lei­ding van deze oproep heeft mgr. Punt een brief gestuurd naar alle pa­ro­chies van het bisdom om hier extra de aan­dacht voor te vragen. Hier­on­der treft u de brief en de vertaling van de oproep van paus Fran­cis­cus aan.

Op Rkac­ti­vi­teiten.nl staat een over­zicht van lokale ac­ti­vi­teiten die in het kader van de oproep van de paus wor­den geor­ga­ni­seerd.

Haar­lem, 3 sep­tem­ber 2013

Broe­ders en zusters,

Op zon­dag 1 sep­tem­ber heeft paus Fran­cis­cus bij het Angelus een emo­tio­nele oproep gedaan tot vrede in het Midden-Oosten. Met uiterste beslist­heid veroor­deelt hij het gebruik van che­mische wapens. Het beeld van het verschrik­kelijke lij­den van zovele on­schul­dige mensen, schrijft hij, heeft zich ingebrand in zijn geest en zijn hart: “De vele con­flic­ten in deze wereld bezorgen mij veel pijn en zorg, maar in deze dagen wordt mijn hart vooral diep verwond door de gebeurte­nissen in Syrië en beangs­tigd door de dra­ma­tische ontwikke­lingen die opdoemen”. Hij roept op tot een uiterste poging om vrede te ver­krij­gen door dialoog en overleg, maar ook door vasten en gebed.

Voor de hele kerk heeft hij daarom zater­dag 7 sep­tem­ber, de vigilie van het feest van de geboorte van Maria, uit­ge­roe­pen tot een dag van vasten en gebed voor vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de gehele wereld. Hij nodigt ook alle chris­te­nen van andere deno­mi­na­ties, aanhan­gers van andere religies, alsook ‘alle mensen van goede wil’ uit zich hierbij aan te sluiten op welke wijze dan ook. Zelf zal hij op deze zater­dag­avond op het Sint Pieters­plein voor­gaan in een vie­ring van gebed en boete om van God de gave van vrede af te smeken.

Als bis­schop­pen zijn wij deze dag, van­wege eer­dere afspraken met een groep in Rome, en zullen ons bij deze vie­ring aan­slui­ten.

Van harte vraag ik alle pa­ro­chies, ge­zin­nen en in­di­vi­duele gelo­vi­gen in ons bisdom om ook gehoor te geven aan de oproep van onze geliefde paus. Het lij­den van ontel­ba­re mensen is zo gruwe­lijk, en het gevaar dat de inzet van meer geweld tot oncontro­leer­ba­re gevolgen leidt zo groot, dat ons aller solidari­teit en gebed nu meer dan ooit gevraagd is. Daarbij willen we de chris­te­nen in het Midden-Oosten die tussen de raderen van de gebeurte­nissen zijn geraakt, en in deze dagen vooral onze Syrische en Koptische broe­ders en zusters, orthodox of geünieerd, onze bij­zon­dere betrokken­heid betuigen en ons gebed beloven.

Voor de gehele tekst van de Paus ver­wijs ik u graag naar de web­si­te van het Vati­caan.

Met de Paus vragen wij dat Maria, ons aller Moeder, ons mag helpen vrede te vin­den, en met hem bid­den wij: “Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons!”

+ Jozef Marianus Punt
Bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam

De Bis­schop van de Koptisch orthodoxe kerk in Neder­land nodigt uit tot deelname een gebeds­vie­ring omwille van de onderdrukte Koptische kerk in Egypte en omwille van de slacht­of­fers van deze gebeurte­nissen. De gebeds­vie­ring zal plaats­vin­den in de Maagd Maria­kerk op het Mosplein te Am­ster­dam - Noord op 8 sep­tem­ber a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Oproep van de paus

“Hier­voor, broe­ders en zusters, heb ik besloten om voor de hele Kerk 7 sep­tem­ber a.s., de vigilie van de geboorte van Maria, koningin van de vrede, uit te roepen tot een dag van vasten en gebed om vrede in Syrië, het Midden Oosten en in de hele wereld, en ik nodig ie­der­een - ook onze mede-chris­te­nen, aanhan­gers van andere gods­diensten en alle mensen van goede wil - uit om deel te nemen aan dit ini­tia­tief, op de wijze die hen het beste lijkt.

Op 7 sep­tem­ber zullen we hier op het Sint Pieters­plein, van 19.00 tot 24.00 uur, samen­ko­men in gebed en een geest van boete, om Gods grote gave van vrede af te roepen voor de geliefde Syrische natie en voor alle conflict- en gewelds­si­tua­ties in de wereld. De mens­heid heeft er behoefte aan gebaren van vrede te zien en woor­den van hoop en vrede te horen! Ik vraag aan alle par­ti­cu­liere Kerken dat zij deze vasten­dag hou­den en een of andere li­tur­gische akt or­ga­ni­se­ren voor deze intentie.

Aan Maria vragen wij ons te helpen een ant­woord te geven op het geweld, het conflict en de oorlog, met de kracht van de dialoog, de ver­zoe­ning en de liefde. Zij is moe­der: moge zij ons helpen om vrede te vin­den; wij allen zijn haar kin­de­ren! Help ons Maria, om over dit moei­lijke moment heen te komen en ons in te zetten om iedere dag en overal een authen­tieke cultuur van ont­moe­ting en vrede op te bouwen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons”.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose