Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Massale vigilie: een spiritueel en evangelisch feest

Jezus geeft zijn atleten iets groters dan de Wereldbeker

gepubliceerd: zondag, 28 juli 2013

Ongeveer twee miljoen gelo­vi­gen hebben zater­dag deel­ge­no­men aan de avond­wake van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro. De bij­een­komst bestond uit zang, drama, ge­tui­ge­nissen en een vlammende preek van paus Fran­cis­cus. De wake werd af­ge­slo­ten met de aanbid­ding van het Aller­hei­ligste Sacra­ment.

De WJD-vigilie zou aan­vanke­lijk plaats­vin­den op een groot veld, maar van­wege de aan­hou­dende regen moest de organi­sa­tie uitwijken naar het strand van Copacabana. Niet bepaald tot het verdriet van de hon­derd­dui­zen­den WJD-pelgrims en andere belang­stel­len­den. Zij waren immers al gewend geraakt aan het 3 km lange terrein aan de zee, waar eer­der deze week al verschei­dene vie­rin­gen had­den plaats­ge­von­den.

Campus Fidei

Het bouwterrein van de KerkPaus Fran­cis­cus had zijn toe­spraak echter gebaseerd op de naam van het veld: Campus Fidei (‘Veld des Geloofs’). Hij doopte het strand van Copacabana voor de gelegen­heid om in een nieuw ‘geloofs­veld’. In zijn toe­spraak sprak hij over drie aspecten van een veld: een veld is een plek om te zaaien, een veld is een plaats van trai­ning en een veld is een bouw­ter­rein.

Sint Fran­cis­cus

Bij aan­vang van de vie­ring kwamen er drie personen aan het woord die van hun geloof getuig­den: een ex-drugs­ver­slaafde, een jongeman in een rol­stoel en een jonge vrouw wier moe­der erns­tig ziek is. Hun ge­tui­ge­nissen wer­den omka­derd door theater. Acteurs speel­den het verhaal van Sint Fran­cis­cus van Assisi na, tot wie Christus had gezegd: ‘Bouw mijn kerk op’. Dat gebeurde op het podium dan ook. Een groep in wit geklede jon­ge­ren maakten van houten balken en planken een con­struc­tie die op een kerk leek.

Levende stenen

De paus speelde op het bouwen aan deze ’kerk’ in door de jon­ge­ren op te roepen mee te werken aan de opbouw van Christus’ Kerk. “Jullie zijn de levende stenen van de Kerk”, zei Fran­cis­cus. “Jezus vraagt aan ons om zijn Kerk te bouwen, maar geen kleine kapel die slechts plaats biedt aan een kleine groep, maar een levende kerk die zo groot is dat ze de gehele mens­heid kan bevatten, zodat het een thuis voor ie­der­een kan zijn!”

Trai­ning

Fran­cis­cus zei dat we moeten zaaien op vrucht­ba­re grond. Ne­ga­ti­vi­teit verstikt het zaad, zei hij. Verder moeten we spi­ri­tu­eel in vorm blijven door te trainen. Hij vergeleek het ge­loofs­le­ven met sport. “Ik denk dat de meeste van jullie van sport hou­den. Hier in Brazilië is voetbal, net zoals in andere lan­den, de natio­nale sport. Welnu, wat doen spelers als ze gevraagd wor­den om in een team te spelen? Ze moeten trainen, veel trainen.”

In het geloof is het niet veel anders. Trai­ning geschiedt door drie dingen: door gebed, door het ont­van­gen van de sacra­menten en door naasten­liefde. De paus liet de jon­ge­ren deze drie hardop herhalen, waar harte­lijk gehoor aan werd gegeven. Na de trai­ning volgt de bekro­ning. “Jezus geeft ons veel meer dan de Wereldbeker!” riep de paus, daar­mee allu­de­rend op het WK 2014 in Brazilië. “Beste jon­ge­ren, wees waarach­tige atleten van Christus!”

Aanbid­ding

Na de preek van de paus brachten diakens het Aller­hei­ligste naar het podium en plaatsten de monstrans op het altaar. Daar werd de Heilige Hostie door de paus bewierookt. Daarvoor en daarna wer­den lof­lie­de­ren gezongen in heden­daag­se gospel­stijl zoals die in evan­ge­li­cale kerk­ge­noot­schappen wordt aan­ge­trof­fen.

Toen werd er opge­roe­pen tot stilte, zodat allen enige minuten de gelegen­heid kregen om in alle rust Christus in de Hostie te aanbid­den. Daarna klonken er weer lie­de­ren en wer­den er gebe­den uit­ge­spro­ken. Aan het einde van het gees­te­lij­ke deel van de vigilie zegende de paus de menigte met het Aller­hei­ligste.

Drum­band

Na de slot­ze­gen en het vertrek van de paus ging het feest nog enige tijd door. Er verscheen zelfs een heuse mili­tai­re drum­band op het podium. Zij speel­den opzwepende nummers als de samba-evergreen Brazil. Veel gelo­vi­gen kon­den daar niet bij blijven stilzitten en be­gon­nen te dansen. (WJD.nl)

Video

ScreenshotsGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose