Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Kruisweg Copacabana

Paus: Christus draagt ons kruis mee

gepubliceerd: zaterdag, 27 juli 2013

Vrij­dag­avond 26 juli vond op het strand van Copacabana de Kruis­weg plaats in aanwe­zig­heid van paus Fran­cis­cus. Bij­zon­der was dat de veer­tien staties van Christus’ mar­telgang wer­den nagespeeld. Er waren naar schat­ting een miljoen mensen bij het in­druk­wek­kende spektakel aanwe­zig.

In zijn toe­spraak na het passiespel zei de paus dat Jezus “verenigd is met zoveel jonge mensen die geen ver­trouwen meer hebben in poli­tieke in­sti­tu­ten omdat zij daarin louter egoïsme en corruptie zijn”.

Indrukwekkende Kruisweg CopacabanaDe Kruis­weg op Cobacabana was een combinatie van katho­lie­ke vroom­heid en moderne showele­menten. Zo was er een tra­di­tio­nele pro­ces­sie, waarbij het WJD-kruis werd gedragen en geëscor­teerd door mili­tai­ren van de Bra­zi­li­aanse marine, maar ook drama begeleid door koor en orkest.

Albinoni

Bij de laatste staties wer­den er klassieke stukken gespeeld van Bach en Albinoni, die voor de gelegen­heid op extra dra­ma­tische wijze wer­den vertolkt. Bij het Adagio in G-mineur van Albinoni nam op het hoogte­punt een elektrische gitaar de melodielijn over. Het spektakel bestond vooral uit het naspelen van het passie­ver­haal, waarbij een heuse Christusfiguur zijn gang naar Calvarië vorm gaf door het podium te bestijgen over de rij­baan die is aan­ge­legd voor de pausmobiel.

Simon van Cyrene

In zijn toe­spraak tot de hon­derd­dui­zen­den jon­ge­ren gaf paus Fran­cis­cus uitleg over de bete­ke­nis van het lij­den en sterven van Christus. “Er is geen groot of klein kruis in ons leven dat de Heer niet samen met ons draagt”, zei hij tot de menigte. Fran­cis­cus zei dat ieder van ons zich kan herkennen in de figuren van de passie­ver­halen. Met stemverhef­fing zei de paus: “Kijken ook jullie de andere kant op of zijn jullie als Simon van Cyrene die Jezus hielp het kruis te dragen?” Fran­cis­cus herinnerde er overigens ook aan dat de eerste naam die Europeanen aan Brazilië gaven, luidde: ‘Het land van het Heilig Kruis’.

Demonstranten

Buiten het terrein van de WJD-vie­ring op Copacabana probeer­den Bra­zi­li­aanse demonstranten tij­dens de Kruis­weg de aan­dacht van de paus te trekken. Zij probeer­den het terrein op te komen, maar wer­den door mili­tai­ren en politie tegenge­hou­den. De demonstranten eisen dat de gouverneur van de deel­staat Rio de Janeiro per direct opstapt omdat hij ge­meen­schaps­geld zou hebben verkwanseld.

Veront­waar­diging over machts­mis­bruik

Fran­cis­cus zei ook dat Christus zich verenigt met mensen die hevig veront­waar­digd zijn als politici hun macht gebruiken of als ‘dienaren van de Kerk’ zich niet als zodanig gedragen. Eerder tij­dens het paus­be­zoek riep Fran­cis­cus de Brazilianen op om de strijd tegen onrecht­vaar­dig­heid voort te zetten en een cultuur van soli­da­ri­teit te ves­tigen. (WJD.nl)

Video

Screenshots
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van coronaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose