Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verkoop Bisschopshuis

gepubliceerd: woensdag, 17 juli 2013

In het Haar­lems Dagblad van dins­dag 17 juli 2013 wordt de sug­ges­tie gewekt dat het Bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht te Haar­lem reeds verkocht zou zijn.

Hotel

Momen­teel werkt de Vondel Hotel­groep plannen uit om het monu­mentale pand inder­daad te ont­wik­ke­len tot hotel. De Vondel Hotel­groep is daarvoor o.a. in gesprek met de ge­meen­te Haar­lem over de nodige vergun­ningen, en alle gebruike­lijke pro­ce­dures zullen nog doorlopen moeten wor­den. De ont­wik­ke­lingen zijn guns­tig, maar de verkoop is op dit moment dus nog geen feit.

foto: Wim Koopman
Bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht 80 te Haarlem
Bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht 80 te Haar­lem

Wanneer de­fi­ni­tief

Als de verkoop wel de­fi­ni­tief is, zal de bis­schop met zijn staf ver­hui­zen naar de plebanie aan de Leidse­vaart te Haar­lem. Deze pastorie, die gelegen is naast de Ka­the­draal, is enkele jaren gele­den al gerestaureerd met het oog op een eventuele verkoop van het Bis­schops­huis.

Reden

De reden van de verkoop is tweele­dig. Ener­zijds hoopt de bis­schop met de opbrengst de toe­komst van het bisdom en haar (pas­to­raal) personeel veilig te stellen en gezond te hou­den. Ander­zijds vindt Mgr. J. Punt het niet passend om in deze tijd als bis­schop een ‘stadspaleis’ te bewonen. Dit sluit welis­waar prach­tig aan bij de sobere intenties van Paus Fran­cis­cus, maar de bis­schop heeft deze intentie zelf al een aantal jaren gele­den uit­ge­spro­ken.

Voldoende repre­sen­ta­tieve lokaties

Met de Tilten­berg als oplei­dings­cen­trum, het Missio­nair Centrum in Heiloo en de straks gerestaureerde Ka­the­draal met moge­lijk nieuwe Bis­schops­huis, heeft het bisdom voldoende repre­sen­ta­tieve en eigen­tijdse pan­den om als centrum van ker­ke­lijk Noord-Holland present te zijn.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose