Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijna twintigduizend steunbetuigingen voor En van ons

Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt Europees burgerinitiatief

gepubliceerd: dinsdag, 18 juni 2013

Het Europees bur­gerini­tia­tief Eén van ons dat opkomt voor de bescher­ming van het men­se­lijk leven vanaf de conceptie, heeft laten weten dat op dins­dag 4 juni de 19.500ste Neder­landse steunbetui­ging werd geregistreerd. Daar­mee behoort Neder­land bij de zeven lan­den die het minimum aantal steunbetui­gingen reeds hebben ingezameld. Natio­naal coördinator Michael van der Mast meldde er tevens bij dat de volgende doel­stel­ling van het Neder­landse comité is om tot 40.000 Neder­landse handteke­ningen te komen.

Europees bur­gerini­tia­tief

Eén van ons - One of usEén van ons is een van de eerste geregistreerde bur­gerini­tia­tie­ven in de Europese Unie. Zo’n bur­gerini­tia­tief is een nieuw instru­ment om als bur­gers ge­za­men­lijk invloed uit te oefenen binnen de Europese Unie op het niveau van regel- en wet­ge­ving. Het is een uit­no­di­ging aan de Europese Com­mis­sie om wetsvoor­stel­len te doen met betrek­king tot zaken die vallen binnen de bevoegd­he­den van de EU. Een bur­gerini­tia­tief moet door minstens één miljoen EU-bur­gers onder­steund wor­den, afkoms­tig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een bur­gerini­tia­tief is moge­lijk binnen ieder gebied waar de Com­mis­sie de bevoegd­heid heeft om wet­ge­ving voor te stellen.

Eén van ons

Het bur­gerini­tia­tief Eén van ons heeft tot doel in be­lang­rijke mate de bescher­ming te bevor­de­ren van het men­se­lijk leven vanaf de conceptie. Zij richt zich daarbij op de moge­lijk­he­den die vallen binnen de bevoegd­he­den van de EU.

Concreet komt het erop neer dat Eén van ons de EU vraagt de finan­cie­ring van ac­ti­vi­teiten te beëindigen die de ver­nie­ti­ging van men­se­lijke embryo’s ver­on­der­stellen, in het bij­zon­der met betrek­king tot de domeinen van onder­zoek, ont­wik­ke­lings­hulp en volksge­zond­heid. Dit verzoek is o.a. gebaseerd op de de­fi­ni­tie van het men­se­lijk embryo als het begin van de ont­wik­ke­ling van men­se­lijk leven, gegeven in een recent oor­deel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Brüstle vs. Greenpeace. Doordat de Europese Unie het men­se­lijk embryo in deze zaak zelf beti­teld als zijnde “het begin van de ont­wik­ke­ling van men­se­lijk leven” con­clu­deert het ini­tia­tief Eén van ons dat embryo’s dus niet als restafval of niet-men­se­lijk leven kunnen wor­den ge- of mis­bruikt.

Eén van ons zal – indien de beno­digde 1 miljoen handteke­ningen zijn behaald - de Europese Com­mis­sie uit­no­di­gen een ver­an­de­ring in het finan­ciële regle­ment van de EU te bewerkstelligen dat de beste­ding van het EU-budget bepaalt. Daar­mee zou dan een verbod komen op, zoals hierboven vermeld, de finan­cie­ring van ac­ti­vi­teiten die de ver­nie­ti­ging van men­se­lijke embryo’s ver­on­der­stellen.

Po­ten­tieel re­sul­taat

Het Europees bur­gerini­tia­tief Eén van ons heeft een grotere poli­tieke kans van slagen dan enig ander ini­tia­tief tot nu toe onder­no­men om de waar­dig­heid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te be­scher­men. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen bur­gers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen wor­den vast­ge­steld in heel Europa met betrek­king tot de eerbie­diging van de waar­dig­heid van elk lid van de men­se­lijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uit­komst van het ini­tia­tief is een concreet verbod op het leven ver­nie­ti­gend beleid in de EU-begro­ting, alsmede een poli­tieke ver­an­de­ring en een groter bewust­zijn van de nood­zaak de wens van vele Europese bur­gers te res­pec­teren. Bovendien zou de wet­ge­ving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, posi­tief kunnen wor­den beïn­vloed.

Steun van de bis­schop­pen

Eén van ons wordt breed gedragen: organi­sa­ties, kerken, politici, leden van het Europees Parle­ment en maat­schap­pe­lijke lei­ders hebben uit­ge­spro­ken het ini­tia­tief op ver­schil­lende manieren te steunen. Zo hebben ook de Neder­landse bis­schop­pen laten weten het ini­tia­tief van harte te steunen. Binnen de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is mgr. dr. E.J. de Jong am­bas­sa­deur van het Europees Burgerini­tia­tief. Naast het verant­woor­de­lijke bur­gercomité, bestaande uit zeven bur­gers uit ver­schil­lende lan­den, stuurt een centraal coördinatie­kantoor het ini­tia­tief aan.

Miljoen onderteke­ningen

Het Europees bur­gerini­tia­tief is in Neder­land van start gegaan op 22 maart. Elk land behoort een bepaald aantal steunbetui­gingen te halen, gebaseerd op o.a. inwoneraantal. Voor Neder­land was dat 19.500. Elke stem meer wordt ook meege­teld. Uw steun aan het ini­tia­tief is dus van cruciaal belang. In geheel Europa zullen voor 1 no­vem­ber 2013 minstens 1 miljoen handteke­ningen (op papier of elektro­nisch) moeten wor­den verzameld. Bij publi­ca­tie van dit bericht staat de teller op 576.822 onderteke­ningen.

 

Eén van ons - One of us

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose