Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Roepingenactie 2013

gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2013

Icoon met een afbeelding van Maria GlykophilousaTijdens de vie­ring bij gelegen­heid van de afslui­ting van de mei­maand in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo op 26 mei jl. is door de hulp­bis­schop, Mgr. J. Hendriks, een Maria-icoon overhan­digd aan een ver­te­gen­woor­diging van de H. Au­gus­ti­nus­paro­chie te Am­ster­dam-Noord.

Daar­mee is de roe­pingenactie van start gegaan, geor­ga­ni­seerd door De Tilten­berg en de Roepingenraad van het bisdom. De icoon, een afbeel­ding van “Maria Glykophilousa”, is door de bis­schop, Mgr. J. Punt, ter beschik­king gesteld om gedurende een jaar telkens één of twee weken in een pa­ro­chie te zijn. Daardoor wordt aan­dacht gevraagd voor de nood­zaak van gebed om roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven, en kunnen jon­gere pa­ro­chi­anen aan het denken wor­den gezet over wat God van hen zou kunnen vragen.

In Am­ster­dam-Noord was de icoon aan­lei­ding voor een ind­ringend gesprek in de jon­ge­ren­groep over de bete­ke­nis van roe­ping, het pries­ter­ambt en het celi­baat. Ook heeft de pastoor, drs. N. van der Peet, tij­dens de zon­dags­vie­ring over roe­ping gepreekt.

Vanaf ko­men­de week zal de icoon in Volen­dam te gast zijn.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose