Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers

Zaterdag 22 juni van 10.30 uur - 14.00 uur

gepubliceerd: maandag, 10 juni 2013

Op 22 juni a.s. zal er door het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam een net­werk bij­een­komst wor­den geor­ga­ni­seerd voor betrok­ke­nen in het jon­ge­ren­werk binnen ons bisdom. De bij­een­komst is bedoeld voor beroeps­krachten in het pas­to­rale veld als voor kern­vrij­wil­li­gers.

Netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkersHetgeen wat we gemeen hebben is passie voor jon­ge­ren en hun in aanra­king te brengen met het Evan­ge­lie! Tijdens deze bij­een­komst is er ruim de tijd voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling over een bepaald on­der­werp en zal men op de hoogte wor­den gebracht van alle ac­ti­vi­teiten, nieuwe ma­te­ri­alen, ont­wik­ke­lingen en vor­ming.

De dag zal om 10.30 uur beginnen en om ongeveer 14.00 uur ein­digen. Aan het einde van de dag vragen wij u voor de lunch om een vrij­wil­lige bijdrage.

Adres: Kruis­weg 63, te Haar­lem.

Graag opgave vóór 20 juni door een mail te sturen naar: info@jong­bis­domhaarlem.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose