Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochie & Caritas

Korte impressie van de 3e Dag van de Caritas

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2013

Ruim 90 mensen waren bijeen op zater­dag 1 juni jl. in Heiloo. Uit alle hoeken van het bisdom, van Texel tot Nieuw-Vennep en van Egmond tot Zeewolde. De sa­men­komst vond plaats onder het dak van het voor­ma­lig Juliana­kloos­ter, onder­deel van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Korte impressie van de 3e Dag van de Caritas - Parochie & CaritasHet thema van die dag was: Pa­ro­chie & Caritas. De Dag van de Caritas ging dit jaar over de vraag hoe je je pa­ro­chie meekrijgt in de caritas. Het doen van naasten­liefde is een ac­ti­vi­teit van de geloofs­gemeen­schap. Maar de praktijk wijst uit dat het niet dezelfde aan­dacht krijgt als gebouwen, vrij­wil­li­gers, li­tur­gie en finan­ciën.

Centraal stond de vraag hoe we nu en in de toe­komst Gods Woord ten uit­voer brengen. In de zorg voor elkaar, voor kwets­ba­re mensen. Voor hen hebben we veel harten, woor­den en han­den nodig, zowel binnen als buiten de kerken.

Maar liefst 15 mensen uit de praktijk; PCI-leden, leden van diaconale werk­groepen en bisdom-collega’s werkten be­lan­ge­loos aan deze dag mee. Zij ver­tel­den over hun erva­ringen, stel­den uit­da­gende vragen, gaven tips en gingen met de deel­ne­mers aan het werk om de diaconie in de pa­ro­chie te verstevigen. In een vlot tempo werd een pro­gram­ma aan­ge­bo­den van kennis­ma­king en uit­wis­se­ling .

In de gesprekken bleek steeds weer dat de deel­ne­mers elkaar ook in­spi­re­ren en van elkaar leren. Mooi is het om te zien dat zoveel mensen in ons bisdom zich met hart en ziel en hun verstand inzetten in de zorg voor de naaste. Ook al zijn de diaconale groepen in de pa­ro­chie vaak klein, we kunnen toch uit­gaan van een kleine duizend diaconale mede­wer­kers in de pa­ro­chies van ons bisdom. Die bete­ke­nis­volle inzet is van grote waarde voor de pa­ro­chie en de samen­le­ving.

Hoe betrek je de pa­ro­chie bij de caritas? Vijf manieren van doen kwamen in de work­shops aan de orde. Na de inloop met koffie en koek ging de aan­dacht naar de inlei­ding van Erik Sengers. Na deze war­ming up volgen twee rondes work­shops. Nieuw dit jaar was het onder­deel “speeddate’’. In zeven minuten maakten de deel­ne­mers kennis met de ver­te­gen­woor­digers van zes ver­schil­lende ini­tia­tie­ven.

Korte impressie van de 3e Dag van de Caritas - Parochie & CaritasOok nieuw was de expositie van kunste­naar Paul van de Bergh. Hij maakt kleur­rijke schil­derijen over het thema barm­har­tig­heid. De aanwe­zigen zijn nog lang niet uitge­praat als voor­zit­ter Bert Schumacher Paul van de Bergh uitno­digt om ons voor te gaan in het gebed van barm­har­tig­heid. Er golft een bewe­ging door de zaal als we elkaar Vrede en alle Goeds toewensen.

De sfeer is goed met zoveel en­thou­siaste mensen en de gastvrije ver­zor­ging van het gasten­team. De tijd is omgevlogen als Mgr. de Groot het woord krijgt en de dag op een in­druk­wek­kende wijze afsluit. Bemoe­digd en gezegend gaan we huis­waarts, voor­zien van de bro­chu­re voor het Diaco­naal Weekend op 9 en 10 no­vem­ber a.s. Bijna 20 mensen genieten nog een half uurtje na van de omge­ving en de verhalen van de rector tij­dens de rond­lei­ding over het bede­vaarts­oord.

De uit­ge­breide versie van dit ver­slag wordt t.z.t. op Extranet en de site van het bisdom geplaatst. In­for­ma­tie over het thema Pa­ro­chie & Diaconie en de inhoud van de work­shops en speedate’s kunt u nu al vin­den in de bro­chu­re Diaco­naal Weekend via Extranet en de site van het bisdom.

Anita Witte, regio­me­de­werker dio­ce­sane dienst caritas

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose