Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open dag koorschool St. Bavo

Zaterdag 1 juni 2013 van 13.30 15.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2013

De Koor­school is een bij­zon­dere basis­school voor jongens en meisjes vanaf groep 5. Naast de normale schoolvakken wordt er dage­lijks veel aan­dacht besteed aan de zang- en muziek­oplei­ding van de leer­lin­gen, in de vorm van stem­vor­ming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie.

Poster open dag koorschool St. BavoDaar­naast bespeelt elke leer­ling een muziekinstru­ment. Be­lang­rijk onder­deel van de school­cul­tuur is het zingen in de Ka­the­drale Koren, waar­mee de leer­lin­gen concerten geven in binnen- en bui­ten­land, deel­ne­men aan radio- en tele­vi­sieopnames en cd’s opnemen.

De Koor­school is een kleine school met ongeveer 65 leer­lin­gen, ver­deeld over drie groepen: 5/6, 6/7 en 8. Aan het eind van hun Koor­school­tijd kunnen de leer­lin­gen naar die vorm van voort­ge­zet onder­wijs, waarvoor zij qua aanleg, in­te­res­se en school­vor­de­ringen geschikt zijn.

De eerste Open Dag op 2 maart heeft inmiddels een flink aantal gein­te­res­seerde ouders en kin­de­ren opgeleverd. Onze doel­stel­ling om een groep 5 te formeren met een gelijk aantal jongens en meisjes is nog niet gehaald. Er is nog plek voor enkele jongens. Dit is dan ook de kans voor jongens die veel van muziek hou­den en die graag zingen.

Meisjes zijn uiter­aard ook welkom, maar die kunnen voor school­jaar 2013-2014 alleen nog geplaatst wor­den op de wacht­lijst. Mocht uw kind nog niet in groep 4 zitten, kom dan ook gerust langs en maak kennis met deze unieke school, waar­van er maar twee zijn in Neder­land.

U bent van harte welkom op onze Open Dag.

Zater­dag 1 juni 2013 van 13.30 – 15.00 uur

U ont­vangt daar in­for­ma­tie over het onder­wijs op de Koor­school en hoe de muzikale oplei­ding van de kin­de­ren er uit ziet. De kin­de­ren van groep 8 geven een rond­lei­ding door het gebouw.

Koor­school St. Bavo
Wester­gracht 61
2013 ZL Haar­lem
023-5311054
www.koor­schoolhaarlem.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose