Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dertien nieuwe zusters in Aalsmeer

gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2013

Op woens­dag 15 mei j.l. hebben der­tien Zusters Bene­dic­ti­nessen vanuit Italië hun intrek geno­men in het voor­ma­lige klooster van de Karmelieten aan de Stommeerweg in Aalsmeer. Dit ter voor­be­rei­ding op de moge­lijke stich­ting van een nieuw klooster aldaar.

Dertien nieuwe zusters in AalsmeerHet gaat om der­tien vrouwen die op een krach­tige wijze de liefde van God voor hen hebben gevoeld. Zij komen uit ver­schil­lende lan­den, ver­schil­lende sociale kringen en be­roe­pen.

Zij leven volgens de regel van Sint Bene­dic­tus, patroon­hei­lige van Europa en één van de vaders van het westerse kloosterleven, die van de monniken en kloosterzusters van zijn orde een nauwe band tussen het gebed en het werk verwacht. Op deze wijze zullen ook de zusters in Aalsmeer hun leven trachten vorm te geven, met een sterke nadruk op gebed en werk.

Zoals Paus Fran­cis­cus I aanspoort, zullen ze voor de zwaksten en voor de armsten bid­den, maar vooral voor de nieuwe evangeli­sa­tie.

Een speciaal cha­risma van hun spiri­tua­li­teit is het ont­van­gen van gasten, en dan met name van degenen die zich in moei­lijk­he­den bevin­den, b.v. door een ziekte, een depressie, of degenen die een­zaam zijn, voor allen die verlangen hulp, een gebed of een woord te vragen. Op deze manier zullen de zusters aanwe­zig zijn voor allen die een beroep op hen doen.

Iedere dag zullen ze in de kapel van het klooster de heilige mis vieren.

Hun komst in het bisdom en dicht bij de pa­ro­chie van Aalsmeer mag als een genade van God gezien wor­den. Het zijn der­tien vrolijke zusters, vol vitali­teit, en ze zijn heel blij dat ze naar Neder­land komen om dit, ook voor hun nieuwe avontuur te beginnen.

Op 18 mei a.s. om 13.00 uur wer­den tij­dens een gebeds­dienst de sleu­tels van het klooster sym­bo­li­sch door de paters Karmelieten in Neder­land aan hen over­ge­dragen.

Op 25 mei a.s. om 10.30 uur, zullen de zusters, tij­dens de vie­ring van de pries­ter­wij­ding in de Ka­the­draal van Haar­lem, door de Bis­schop wor­den voor­ge­steld.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose