Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Dag van de Caritas - Parochie en Caritas

gepubliceerd: vrijdag, 10 mei 2013

Het doen van naasten­liefde is een ac­ti­vi­teit van de geloofs­ge­meen­schap. Maar de praktijk wijst uit dat het niet dezelfde aan­dacht krijgt als gebouwen, vrij­wil­li­gers, li­tur­gie en finan­ciën. De Dag van de Caritas gaat dit jaar over de vraag hoe je je pa­ro­chie meekrijgt in de caritas.

Over hoe we nu en in de toe­komst Gods Woord ten uit­voer brengen. In de zorg voor elkaar, voor kwets­ba­re mensen. Voor hen hebben we veel harten, woor­den en han­den nodig. Op deze Caritas­dag werken veel mensen uit de praktijk mee om u te in­spi­re­ren en tips te geven om uw diaconale inzet te verbre­den. Daar­naast kunt u weer genieten van de ont­moe­ting met elkaar en de goede ver­zor­ging op een prach­tige plek.

Expositie Paul van den Bergh

Dag van de Caritas - 1 juni 2013Paul van den Bergh exposeert met zijn ver­za­me­ling schil­derijen geïnspireerd door de Zeven Werken van Barm­har­tig­heid.

On­der­wer­pen van de work­shops

 1. De Gastvrije pa­ro­chie
  Ellen Hogema, auteur van Diaconie in Tien Woor­den& coördinator van het KMA Solidair Gro­nin­gen & Drenthe
 2. Actief met Jon­ge­ren, M25
  Kristel van der Loo, project­me­de­werkster Jon­ge­ren&Diaconie, bisdom ’s Hertogen­bosch.
 3. Active­ring van de pa­ro­chie via de MOV
  Evert Veldman, missie bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
 4. Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning (WMO)
  Tom van Meij­gaar­den, WMO Raad Uithoorn
 5. Fusie tussen PCI’s
  Ina van de Bunt-Koster diaco­naal werker bisdom Utrecht

Kennis­ma­ken met...

Een nieuw pro­gram­maon­der­deel is het kennis­ma­ken met een aantal in­spi­re­rende ini­tia­tie­ven in de pa­ro­chies. Na afloop van de work­shops kunt u plaats nemen aan één van de zes tafels in de grote zaal. Aan uw tafel neemt plaats één van de presentatoren van de ini­tia­tie­ven. In tien minuten ver­telt hij/zij iets over de ac­ti­vi­teit. Op deze manier maakt u in drie kwar­tier kennis met zes leuke en bij­zon­dere ini­tia­tie­ven in pa­ro­chies.

 • Kerk en Minima in Texel
 • De Raad van Advies uit Purmerend
 • Het Schuld­hulpmaatjes­pro­ject in Heer­hu­go­waard
 • De Gideonsbende uit Am­stel­veen
 • De zorg voor Asiel­zoe­kers in Hoofd­dorp
 • Breien voor de caritas in Haar­lem-Noord

Pro­gram­ma

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom en inlei­ding door Erik Sengers & Eric Fennis Caritas en Pa­ro­chie
10.30 uur 1e ronde work­shops
11.15 uur Koffie en thee
11.30 uur 2e ronde work­shops
12.15 uur Kennis­ma­ken met…
13.00 uur Lunch
13.45 uur Afslui­ting
daarna Na de afslui­ting kunt u desgewenst deel­ne­men aan een rond­lei­ding over het terrein van het bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Prak­tische gegevens

Plaats Missio­nair Dio­ce­saan Centrum, OLV ter Nood, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
Tele­foon 1 juni 06-51285955 (Anita Witte)
Route­plan­ning zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren Op par­keer­ter­rein Bede­vaarts­oord
Kosten Geen
Lunch Wilt u zelf een lunchpakket mee­ne­men? Soep en een snack, evenals koffie, thee en melk wor­den u aan­ge­bo­den
Aanmel­ding Graag ont­van­gen wij uw opgave door middel van het bij­gaande formulier, digi­taal of per post vóór 25 mei
Flyer Download hier de flyer (PDF)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose