Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Blaise Nzeyimana bezoekt bisdom

gepubliceerd: dinsdag, 23 april 2013

Mgr. Blaise Nzeyimana is bis­schop van Ruyigi, een plaats in het oosten van Burundi (Oost-Afrika). Hij volgde Mgr. Joseph op die ver­schil­lende keren ons bisdom heeft bezocht en een graag geziene gast was, onder meer op de gebeds­da­gen van Maria, Vrouwe van Alle Volkeren.

Bisschoppen Punt, Blaise en HendriksVoordat hij tot bis­schop van Ruyigi werd benoemd was Mgr. Blaise directeur van Caritas Burundi, de katho­lie­ke ont­wik­ke­lings­organi­sa­tie. Tien jaar lang heeft hij lei­ding gegeven aan de in­span­ningen van de katho­lie­ke kerk om bij te dragen aan onder­wijs, zorg, basale ont­wik­ke­ling en ver­zoe­ning tij­dens en na de bur­ger­oor­log.

Zijn prak­tische en dienst­ba­re in­stel­ling bleek ook tij­dens zijn bezoek. In de week dat hij in Neder­land verbleef bezocht hij onder meer Cordaid, de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie en had ont­moe­tingen met de ge­meen­schap van Burundezen in Neder­land. In Wie­rin­ger­werf ontmoette hij vrij­wil­li­gers uit ver­schil­lende pa­ro­chies uit ons bisdom die zich inzetten voor ont­wik­ke­lings­projecten in Burundi.

In het gesprek met Mgr. Punt en Mgr. Hendriks legde hij uit hoe de kerk in Burundi bijdraagt aan het ver­zoe­nings­pro­ces. Hij ging ook in op de wer­king van de ge­zond­heids­zorg met alle uit­dagingen die op dit terrein liggen. Met Mgr. Hendriks besprak hij de ont­wik­ke­ling en opbouw van de oplei­ding van pries­ters in Burundi.

De zon­dag was hij gast in de ka­the­drale basiliek, con­ce­le­breerde met de ple­baan Van Ogtrop en had een ont­moe­ting met Frans spreken­den na de vie­ring. Mgr. Nzeyimana wil de goede relatie die zijn voor­gan­ger met het bisdom Haar­lem – Am­ster­dam opge­bouwd had voort­zet­ten. Via de stich­ting Izere, de jon­ge­renreis van de pa­ro­chie Heer­hu­go­waard – de Noord, de werk­groep Burundi van de pa­ro­chie Wie­rin­ger­werf, de MOV groep in Uitgeest en andere ini­tia­tie­ven bestaan levende contacten tussen groepen in ons bisdom en Burundi.

Het missie­se­cre­ta­riaat bemiddelt en in­for­meert waar nodig. Burundi is een van de armste lan­den ter wereld, de bevol­king draagt een groot trauma mee. Wie er geweest is raakt vooral onder de indruk van de leven­dig­heid, spontani­teit en hoop van de bevol­king. Niet voor niets noemde de zalige paus Johannes Paulus II Afrika het continent van de hoop. Bis­schop Blaise gaf van die hoop een aan­spre­kend ge­tui­ge­nis.

Mgr. Blaise voor de tulpenbedden

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose