Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

10e Sacramentsprocessie Amsterdam

Zondag 2 juni 2013 vanaf 11.15 uur

gepubliceerd: maandag, 22 april 2013

De Onze Lieve Vrouwe­kerk viert 2 juni a.s. de 10e ver­jaar­dag van de Sacra­ments­pro­ces­sie vanuit haar kerk, onder het motto ‘laat zien dat je gelooft’. Het wordt in dit “jaar van het geloof” een bij­zon­der fees­te­lijk gebeuren.

Pro­ces­sie­ver­bod

Sacramentsprocessie AmsterdamIn het jaar 2003 kreeg Am­ster­dam sinds het pro­ces­sie­verbod in 1578 een sacra­ments­pro­ces­sie.

De grondwet bepaalde in 1848 dat het pro­ces­sie­verbod bleef bestaan voor plaatsen waar dit gebruik niet voorkwam. ‘Onder de rivieren mochten deze tochten wel blijven bestaan.” Aldaar is het een vrij normaal ver­schijn­sel. In 1983 werd de grondwet ge­wij­zigd, en sindsdien is het ook boven de rivieren toe­ge­staan om deze fees­te­lij­ke tochten te hou­den.

De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die is toe­ver­trouwd aan de pries­ters van Opus Dei, is de eerste kerk in de hoofd­stad die in 2004 gebruik heeft gemaakt van deze nieuwe wette­lijke moge­lijk­heid. Zij deelt de kerk met de Syrisch-orthodoxen en de Suri­naamse katho­lie­ken.

Ge­schie­de­nis Am­ster­dam

Wie aan de ge­schie­de­nis van de hoofd­stad denkt, denkt aan het Mirakel: het hostie­won­der uit 1345 dat door een grote toevloed van pelgrims uit binnen- en bui­ten­land een enorme impuls gaf aan de ont­wik­ke­ling van Am­ster­dam.

Zo verleende keizer Maxi­mi­liaan van Oos­ten­rijk Am­ster­dam in 1489 het recht de keizers­kroon boven het stads­wa­pen te voeren nadat hij zijn terug­gekeerde ge­zond­heid had toege­schre­ven aan het Mirakel.

Mgr. Hendriks

Helaas zal mgr. Punt om medische redenen niet mee kunnen lopen en zal mgr. Jan Hendriks met de monstrans, een hou­der voor de heilige hostie, over de grachtengordel trekken. Hij wordt vergezeld door pries­ters en kerk­gan­gers.

Speciale gasten

De am­bas­sa­deur van het Vati­caan in Neder­land, Aarts­bis­schop mgr. dr. André Dupuy, en vele andere pries­ters zullen aan de plech­tig­heid deel­ne­men. In het verle­den hebben ook de am­bas­sa­deurs van Uruguay, Malta, Macedonie, Kroatië, Suriname, Spanje, Griekenland deel­ge­no­men aan de pro­ces­sie; zij zijn ook voor dit jaar uit­ge­no­digd.

Bont gezel­schap

Sacramentsprocessie AmsterdamDe pro­ces­sie heeft ook dit jaar een multicultureel karakter. Afgevaar­dig­den van de Syrische, Filippijnse, Antilliaanse kerk zijn geno­digd. Alsmede dele­ga­ties van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken.

Onder de gasten is ook de Syrisch/orthodoxe bis­schop in Neder­land, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Ook lopen in de stoet mee de zusters van drie reli­gi­euze families. Een nieuwe oecu­me­nische traditie heeft zich in de hoofd­stad geves­tigd.

Pro­gram­ma zon­dag 2 juni 2013

11.15 uur Plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
12.45 uur Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel
13.30 uur Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk

Rome

Op deze dag willen we ons door de Sacra­ments­pro­ces­sie op bij­zon­dere wijze verbin­den met de vie­ring van Sacra­ments­dag door Paus Fran­cis­cus. Bij gelegen­heid van het Jaar van het Geloof heeft hij alle gelo­vi­gen opge­roe­pen om samen met hem om 17.00 uur een uur door te brengen in Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste. Daarom zal er na afloop van het plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk gelegen­heid zijn tot Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste in de kapel van de Begijnhof, waar de emeritus hulp­bis­schop, Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss, om 17.00 uur een H. Lof ter ere van het Aller­hei­ligst Sacra­ment zal vieren, dat wordt af­ge­slo­ten om 18.00 uur. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Meer in­for­ma­tie

Rector dr. R. De Ojeda, pr.
Onze Lieve Vrouwe­kerk 218/B
1016 DZ Am­ster­dam

tel. 06 1851 9647

e-mail: rector@olv­kerk.nl
web­si­te: www.olv­kerk.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose