Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie Nederlandse Bisschoppen op overlijden mgr. Muskens

gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2013

Naar aan­lei­ding van het over­lij­den van Mgr. Martinus Petrus Maria Muskens laten de bis­schop­pen van Neder­land de volgende ver­kla­ring uit­gaan:

Met droef­heid hebben de bis­schop­pen van Neder­land  kennis­ge­no­men van het over­lij­den van Mgr. Muskens. De Neder­landse bis­schop­pen  gedenken vandaag een broe­der in het bis­schops­ambt met vele ver­diensten voor de Wereld­kerk en voor de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie. Naast droef­heid past grote dank­baar­heid voor zijn inzet.

foto: Bisdom Breda / R. Mangold
Mgr. Muskens tijdens de viering in de H. Antoniuskathedraal te Breda bij zijn vijftigjarig priesterjubileum. (Foto R. Mangold)
Mgr. Muskens tij­dens de vie­ring in de H. Antonius­ka­the­draal te Breda bij zijn vijf­tig­ja­rig pries­ter­jubileum.

Mgr. Muskens stu­deerde in 1969 af in Nijmegen op een kerk­his­to­ri­sch proef­schrift over een missio­lo­gisch on­der­werp. Zijn voor­liefde voor de missie bracht hem naar Indonesië. Nadat hij acht jaar lang se­cre­ta­ris-generaal was geweest van de Indonesische Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, werd hij in 1978 rector van het Pau­se­lijk Neder­lands College te Rome, dat hij omvormde tot een inter­natio­naal college waar pries­ters uit alle continenten die in Rome stu­deer­den, een welkom thuis von­den.

Onder zijn auspiciën werd de Friezen­kerk in Rome aan de rand van het St. Pieters­plein een centrum voor gebed en ont­moe­ting voor Neder­lan­ders die in Rome op bede­vaart waren.

In 1994 werd hij bis­schop van Breda en lid van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Binnen de Kerk­provincie heeft Mgr. Muskens zich bij­zon­der ver­dienste­lijk gemaakt als referent voor de Inter­reli­gi­euze dialoog. Hierbij kwam zijn grote kennis van andere gods­diensten zeer goed van pas.

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is Mgr. Muskens uitermate erkente­lijk voor zijn werk­zaam­he­den voor het Neder­lands College en voor de Friezen­kerk in Rome en zijn bijdrage als referent voor de inter­reli­gi­euze dialoog.

Moge hij rusten in vrede!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose