Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De vastenboodschap van kardinaal Bergoglio

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2013

Tot 13 maart 2013 was paus Fran­cis­cus of Jorge Maria Bergoglio aarts­bis­schop van Buenos Aires, de hoofd­stad van Argentinië en een metropool met bijna drie miljoen inwoners. Op Aswoens­dag, een maand voordat hij tot paus gekozen werd, publi­ceerde hij zijn vasten­bood­schap.

‘Scheur je hart en niet je kleren’

Vastentijd“Scheur je hart en niet je kleren, keert terug tot de Heer uw God, omdat Hij gena­dig en barm­har­tig is, lank­moe­dig en vol liefde,” citeert hij de profeet Joël waaruit de Kerk, tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring op Aswoens­dag leest.

Armoede en onmacht

Gelei­de­lijk aan zijn wij door toedoen van de media gewend geraakt aan de zwarte kroniek van onze heden­daag­se maat­schap­pij. Het drama is op de straat, in de wijk, in ons huis en, waarom niet in ons hart. Het lij­den van de on­schul­digen en vreed­za­men houdt nooit op ons te raken. Minach­ting voor de rechten van de zwaksten is ons niet vreemd. Het geld overheerst de wereld met alle gevolgen van dien zoals drugs,  corruptie, mensen- en kin­der­handel samen met mate­rië­le en morele armoede. De verdwij­ning van geschikt werk, de pijn­lijke emigratie en ook het gebrek aan toe­komst kunnen hieraan toe­ge­voegd wor­den. Ook onze zon­den en de zon­den van de Kerk ont­bre­ken niet in dit panorama. Het gebrek aan ethische waar­den in de samen­le­ving con­fron­teert ons met onze eigen beper­king en onze onmacht deze verwoestende reali­teiten te ver­an­de­ren.

Vernieu­wing en beke­ring

De vasten roept uit dat het moge­lijk is dat alles nieuw wordt, omdat God rijk is aan barm­har­tig­heid en altijd bereid is te ver­ge­ven, schrijft kar­di­naal Bergoglio. God moe­digt ons aan opnieuw en opnieuw te beginnen. We wor­den uit­ge­no­digd een paschale reis naar de waar­heid te onder­ne­men, een reis waar het kruis en de afzwe­ring van het kwaad bij­ho­ren, een reis die niet comfortabel is, maar wel vrucht­baar. We wor­den uit­ge­no­digd te erkennen dat er iets in ons­zelf, in de samen­le­ving, in de Kerk niet goed is, iets dat veran­derd moet wor­den, iets dat beke­ring behoeft.

Mede­wer­kers van God

De Veer­tig­da­gen­tijd is, aldus kar­di­naal Bergoglio, niet alleen voor ons­zelf bedoeld maar ook voor de ver­an­de­ring van onze ge­zin­nen, onze ge­meen­schappen, onze Kerk, ons vaderland, voor de hele wereld. Het zijn veer­tig dagen om ons te bekeren tot de hei­lig­heid van God, om zijn mede­wer­kers te wor­den die zijn genade ont­van­gen en daar­mee de moge­lijk­heid het men­se­lijk leven zo op te bouwen dat elk mens de verlos­sing ervaart, die Christus voor ons door zijn dood en ver­rij­ze­nis gewonnen heeft.

Een ander iets goeds brengen

De aarts­bis­schop roept de gelo­vi­gen in Buenos Aires op solidair met anderen te zijn. Hij citeert Johannes Chrystomos die schrijft dat geen deugdzame han­de­ling groot kan zijn als deze niet vergezeld gaat met iets dat een ander voor­deel brengt. Hoeveel tijd je ook besteedt aan vasten, hoe vaak je ook slaapt op een harde vloer en hoeveel as je eet en voort­du­rend zucht, als je niets goeds doet aan andere, doe je niets groots.

Jaar van het Geloof

In dit licht wijst kar­di­naal Bergoglio ook op de bete­ke­nis van het Jaar van het Geloof. Dit jaar is een kans die God ons geeft om te groeien en te rijpen in onze ont­moe­ting met de Heer die zich­zelf zicht­baar maakt in het lij­dende gezicht van zoveel jon­ge­ren zon­der een toe­komst, in de bevende han­den van een vergeten oudere en in de trillende knieën van zoveel families die het leven het hoofd moeten bie­den zon­der iemand te vin­den die hen helpt.

Gebed

Kar­di­naal Bergoglio wenste de gelo­vi­gen een goede Veer­tig­da­gen­tijd en roept op het eind van zijn bood­schap hen op voor hem te bid­den

(Bron: Zenit 14 maart 2013)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose