Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2013

Utrecht – 13 maart 2013 – De bis­schop­pen van Neder­land brengen dank aan Gods Heilige Geest die zo snel vaar­dig is gewor­den over de kar­di­na­len die bijeen waren in conclaaf. Zij zijn paus Fran­cis­cus ook bij voor­baat dank­baar dat hij deze bijna onmen­se­lijke taak op zich heeft geno­men.

Habemus Papam - Paus FranciscusPaus Fran­cis­cus zal als op­vol­ger van de terug­ge­tre­den paus Bene­dic­tus XVI diens werk als her­der van de Kerk voort­zet­ten. Aan het begin van de 21ste eeuw staat de Kerk voor grote uit­dagingen. De Neder­landse bis­schop­pen zijn ervan overtuigd dat de Kerk met paus Fran­cis­cus de juiste ant­woor­den op deze uit­dagingen zal formu­le­ren.

De Neder­landse bis­schop­pen be­schou­wen de korte duur van dit conclaaf als een teken van eens­ge­zind­heid binnen het College van Kar­di­na­len. Ze bid­den dat de Heilige Geest deze paus blijvend zal in­spi­re­ren in zijn werk voor de Kerk en haar dienst aan de wereld. De bis­schop­pen roepen alle gelo­vi­gen op om voor paus Fran­cis­cus te bid­den, met name in de Eucha­ris­tie­vie­ringen.

Met de Argen­tijn Jorge Mario kar­di­naal Bergoglio S.J. (76) heeft de Rooms-Katho­lie­ke Kerk voor het eerst een paus die afkoms­tig is uit Latijns-Amerika, waar 42 procent van alle katho­lie­ken woont. Deze keuze kan gezien wor­den als een teken dat het College van Kar­di­na­len de term ‘wereld­kerk’ ook tij­dens deze pausverkie­zing ter harte heeft geno­men.

Kar­di­naal Bergoglio was onder meer provinciaal van de Orde van de Jezuïeten voor Argentinië (1973-1979) en rector van de Filo­so­fische en Theo­lo­gische Facul­teit van San Miguel (1980-1986). Op 20 mei 1992 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot titulair bis­schop van Auca en tot hulp­bis­schop van Buenos Aires. Zijn bis­schops­wij­ding volgde op 27 juni.

Op 3 juni 1997 werd hij benoemd tot aarts­bis­schop coad­ju­tor van Buenos Aires – op 28 februari 1998 volgde hij kar­di­naal Antonio Quarracino op. Van 8 no­vem­ber 2005 tot 8 no­vem­ber 2011 was hij voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie van Argentinië. Paus Johannes Paulus II creëerde hem kar­di­naal tij­dens het consistorie van 21 februari 2001. Tot vandaag was hij aarts­bis­schop van Buenos Aires (Argentinië).

Hij is lid van de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten, de Con­gre­ga­tie voor de Clerus en de Con­gre­ga­tie voor de In­sti­tu­ten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apos­to­lisch Leven. Ook is hij lid van de Pau­se­lijke Raad voor het Gezin en van de Pau­se­lijke Com­mis­sie voor Latijns-Amerika.

(13 maart 2013 – Se­cre­ta­riaat rkk – Afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – re)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose