Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

40ste serie Zaterdagmiddagconcerten

13 april - 28 september - Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 12 maart 2013

In 2013 vindt voor de 40ste maal de weke­lijkse serie Zater­dag­mid­dag­con­certen plaats in de Ka­the­drale Basiliek St.-Bavo rond het Wil­li­brordusorgel. Het ini­tia­tief voor de Zater­dag­mid­dag­concerten werd geno­men door de toen­ma­lige titulair-organist van het Wil­li­brordus­orgel, Bernard Bartelink die daar­mee getuigde van durf en onderne­mingszin.

40ste serie Zaterdagmiddagconcerten 2013Haar­lem was al de Neder­landse stad met de meeste orgel­con­certen en daar voegde hij er jaar­lijks nog zo’n 20 à 25 aan toe. Op 27 april 1974 gaf hij het eerste concert van de reeks die, ondanks de be­schei­den finan­ciële mid­de­len, al gauw op veel succes kon bogen. Sinds die tijd hebben zo’n 900 concerten plaats­gevon­den.

Niet alleen trok de reeks behoor­lijk wat publiek, al snel kwamen ook bekende organisten uit het bui­ten­land optre­den onder wie inter­na­tio­nale groot­he­den. Een artis­tiek hoogte­punt uit die eerste periode vormde de Neder­landse première van het Livre du Saint-Sacre­ment van Olivier Messiaen door Almut Rößler op 4 ok­to­ber 1986 en de uit­voe­ring van het­zelfde werk in het kader van de Matinee op de vrije zater­dag door Jennifer Bate op 8 ok­to­ber 1988.

Al gauw kregen de jaar­lijkse series bepaalde thema’s toe­bedeeld. Daarbij kwam veel hedendaags en min­der bekend ouder repertoire aan bod. Het bleek een beproefde formule om steeds af­wis­se­lende pro­gram­ma’s ten gehore te brengen.

Dat gebeurt ook in de 40ste serie in 2013. Daarin beste­den we aan­dacht aan:

 • Charles Valentin Alkan, die 200 jaar gele­den werd geboren
 • Gabriel Pierné, die 150 jaar gele­den werd geboren
 • Benjamin Britten, die 100 jaar gele­den werd geboren
 • Paul Hindemith en Francis Poulenc, die 50 jaar gele­den overle­den.

Ook zullen hoogte­pun­ten uit 40 jaar Zater­dag­mid­dag­concerten ten gehore wor­den gebracht.

Het ope­nings­concert van deze jubileum­se­rie, op 13 april, zal wor­den gegeven door de ini­tia­tief­nemer van des­tijds, Bernard Bartelink, inmiddels de nestor van de Neder­landse concertorganisten, die met dit concert afscheid van het podium neemt. Een week later, op 20 april, speelt de hui­dige titulair-organist, Ton van Eck, die overigens in 1974 de eerste gastorganist in de serie Zater­dag­mid­dag­concerten was.

Aan twee concerten verlenen koren van het Muziek­in­sti­tuut St.-Bavo hun mede­wer­king. Ook tre­den er drie vocale en drie instru­mentale solisten op. De namen van de instru­menten die deze instrumen­talisten bespelen komen op het Wil­li­brordusorgel ook voor als orgel­re­gis­ter: fagot, klarinet en viola (zoals de altviool ook wordt genoemd). Ze kwamen als solo-instru­ment nog niet eer­der aan bod in de Zater­dag­mid­dag­con­certen.

Inter­na­tio­nale Orgelzomer

(22 juni t/m 21 sep­tem­ber)

Ook dit jaar staat de Inter­na­tio­nale Orgelzomer als een soort festival centraal in de serie. Het ope­nings­concert op 22 juni, dat wordt gegeven door de co-titulair organist van de ka­the­draal Albert-Jan Roelofs, haakt aan bij het 100-jarig jubileum van het nabij­ge­le­gen Frans Hals Museum en bevat veel repertoire uit de tijd van deze schil­der. In de drie daarop­volgende maan­den treedt een groot aantal vooraanstaande binnen- en bui­ten­landse organisten op.

Inter­na­tio­naal César Franck Concours 2013

César Franck en Gaston Litaize (24 t/m 28 sep­tem­ber)

Het concert van 21 sep­tem­ber vormt niet het einde van het seizoen, want in de week daarna vindt het Inter­na­tio­naal César Franck Concours plaats waar­van zowel de voorron­den op dins­dag 24 sep­tem­ber en don­der­dag 26 sep­tem­ber vanaf 10 uur, als de Finale op zater­dag 28 sep­tem­ber om 15 uur, vrij toe­gan­ke­lijk zijn.

Op vrij­dag 27 sep­tem­ber vindt om 20.15 uur het jury­con­cert plaats in de ka­the­draal. De toegang daarvoor bedraagt € 10,- inclusief een drankje in de pauze.

Open Orgel­dag

(5 ok­to­ber 14-18 uur)

Op 5 ok­to­ber krijgt u de gelegen­heid om zelf maximaal een half uur het Wil­li­brordusorgel te bespelen. U kunt zich daartoe opgeven per e-mail aan concerten@rkbavo.nl of per brief aan: Stich­ting Wil­li­brordusorgel, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem. De Stich­ting Wil­li­brordusorgel vraagt hier­voor een bijdrage van € 20,- per half uur, maar voor hen die op 1 januari 2013 donateur van de Stich­ting waren, is het gratis.

Locatie en bereik­baar­heid

De rij­zige Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidse­vaart bevindt zich op ruim tien minuten loop­af­stand van het Frans Hals Museum en de bin­nen­stad van Haar­lem. De Ka­the­draal is rol­stoeltoe­gan­ke­lijk via de invali­denpoort achter de linker toren.

Open­baar ver­voer

 • Vanaf NS-station Haar­lem met bus 50, 140, 175, 176 (halte Stadsschouw­burg Haar­lem, 5 min. lopen),
 • Vanaf NS-station Heem­ste­de-Aer­den­hout met bus 80 (halte Volksuni­ver­si­teit Haar­lem, 2 min. lopen).

Auto

 • Betaald parkeren op het Emma­plein naast de ka­the­draal (in de directe omge­ving van de ka­the­draal kunnen alleen vergun­ningh­ou­ders/bewoners parkeren).

De Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidse­vaart

De Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo met zijn mar­kante silhouet is een schep­ping van architect Ir. Jos. Cuypers. De bouw is be­gon­nen in 1895. Begin 2011 is de res­tau­ra­tie van het gebouw aange­vangen tij­dens welke de li­tur­gische en buitenli­tur­gische ac­ti­vi­teiten vooralsnog gewoon doorgang zullen vin­den (zie ook: www.rkbavo.nl).

In het week­ein­de zijn er in de regel de volgende Eucha­ris­tie­vie­ringen:

 • zater­dag om 19 uur (met Neder­landse gezangen),
 • zon­dag om 10 uur (Hoog­mis met koorzang door een van de koren van het Muziek­in­sti­tuut),
 • op een vijftal zon­da­gen in het jaar zijn er om 12 uur speciale vie­rin­gen voor kin­de­ren en hun ouders, zie www.rkbavo.nl
 • iedere tweede zon­dag van de maand om 12 uur Eucha­ris­tie­vie­ring voor de Indonesische ge­meen­schap.
 • Dins­dag t/m vrij­dag is er een Eucha­ris­tie­vie­ring om 9 uur.

Het Wil­li­brordusorgel

Mede door de zorg van de Stich­ting tot behoud van het Wil­li­brordusorgel is de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in 1971 in het gelukkige bezit geko­men van het prach­tige Adema-orgel dat in eerste aanzet is gebouwd tussen 1921 en 1923 voor de St.-Wil­li­brordus buiten de Veste in Am­ster­dam. Sinds de plaat­sing in Haar­lem is het instru­ment in fasen voltooid en recente­lijk groten­deels gerestaureerd. Sedert het mid­den van de jaren ‘90 van de vorige eeuw geniet het Wil­li­brordusorgel bescher­ming van rijkswege als his­to­risch monu­ment.

Tot op heden kon dit instru­ment wor­den gered, onder­hou­den en groten­deels wor­den gerestaureerd dankzij de inzet van enkele vrij­wil­li­gers en de vele trouwe donateurs van de Stich­ting Wil­li­brordusorgel. U wordt van harte uit­ge­no­digd zich als donateur aan te sluiten door u aan te mel­den bij: Stich­ting Wil­li­brordusorgel, ant­woord­num­mer 1862, 2000 WC Haar­lem of door stor­ting/overschrij­ving van het richt­be­drag van minimaal € 15,- per jaar op Post­bankreke­ning. nr. 3733100 t.n.v. pen­ning­mees­ter Stich­ting Wil­li­brordusorgel. Ook de serie Zater­dag­mid­dag­con­certen kunt u inci­denteel of regel­ma­tig speciaal steunen door een donatie aan de Stich­ting Wil­li­brordusorgel. Vermeldt u dan wel bij uw stor­ting of overschrij­ving: “Zater­dag­mid­dag­con­certen”.

Nadere inlich­tingen

Post­a­dres: Project­groep Zater­dag­mid­dag­con­certen, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
In­ter­net: www.orgelagenda.nl of www.rkbavo.nl
E-mail: concerten@rkbavo.nl
Facebook: www.facebook.com/basiliek.haarlem
Folder: download hier de fol­der (PDF)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose