Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang 2013

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2013

In de nacht van 16 op 17 maart 2013 heeft in Am­ster­dam de jaar­lijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigen­tijdse vorm van de vroe­gere Mid­del­eeuwse Mirakel­pro­ces­sie, bestaat reeds 132 jaar.

Uit de Overleve­ring

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tien­de eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ont­van­gen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen hou­den. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het won­der­baar­lijke ver­volg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschon­den in de as van deze haard werd aan­ge­trof­fen. De hostie werd door de ver­zorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaat­se­lijke pastoor werd ge­roe­pen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een offi­cië­le pro­ces­sie naar de paro­chie­kerk over­ge­bracht, de hui­dige Oude Kerk.

Mirakel van Am­ster­dam

Stille Omgang (foto: www.stille-omgang.nl)Dit Eucha­ris­tisch won­der, geschied aan een zieke, heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Am­ster­dam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Am­ster­dam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachte­lijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor of na de Omgang.

De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­te­rend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onderweg. Zij vieren in een Am­ster­damse kerk de Eucha­ris­tie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Intentie

Elk jaar wordt aan de deel­ne­mers voor deze nacht een speciale intentie aan­gereikt. Dit jaar:

Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor

Deze uit­spraak is een eigen­tijdse vertaling van het levens­mot­to van Herman Schaepman (1844-1903): Credo, pugno. Schaepman was pries­ter, dichter, theoloog en vooral voor­uit­stre­vend politicus. Hij was vooraanstaand lid van de Tweede Kamer en speelde een beslissende rol in de katho­lie­ke emanci­patie.

Jaar van het Geloof

Paus Bene­dic­tus XVI heeft een jaar van het Geloof af­ge­kon­digd. Dit jaar van het Geloof begon op 11 ok­to­ber 2012, de vijf­tigste ver­jaar­dag van de ope­ning van het Tweede Vati­caans Concilie, en ein­digt op het Christus-Koning­feest op 24 no­vem­ber 2013. De paus roept in zijn bood­schap waarin hij dit jaar van het Geloof aankon­digt, alle chris­te­nen op te getuigen van hun geloof in de Drie-ene God. In zijn bood­schap maakt de paus dui­de­lijk dat het chris­te­lijk geloof een open­lijke ge­tui­ge­nis inhoudt. De Heilige Geest die ons als een rijke gave bij doopsel en vormsel is gegeven, zendt ons uit en ver­sterkt ons ge­tui­ge­nis door het moe­dig én vrij­moe­dig te maken.

Tijdens onze tocht door Am­ster­dam, een stil maar open­lijk teken van ons geloof, roepen wij in gebed de Heilige Geest aan die ons zal helpen moe­dig en strijd­baar te getuigen van ons geloof in de Drie-ene God. We vragen ons bid­dend af hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heils­bood­schap van onze Kerk: de bood­schap van Gods liefde die ons laat delen in zijn god­de­lijk leven, tot in zijn eeuwig­heid.

Deze gedachten zijn een hand­rei­king bij de Jaar­in­ten­tie van de Stille Omgang 2013.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den op de web­si­te van het Gezel­schap van de Stille Omgang.

iBELIEVE - Stille Omgang JongerenprogrammaJon­ge­ren­pro­gramma

Speciaal voor jon­ge­ren is een eigen vie­ring in de recent tot basiliek verheven Am­ster­damse Nicolaas­kerk. De vie­ring die om 20.00 uur begint, heeft als thema: iBelieve! Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma, dat begon als ac­ti­vi­teit van RKJ Am­ster­dam, is inmiddels uitgegroeid tot een katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van formaat . Meer in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­pro­gramma staat ook op speciale jon­ge­ren­pa­gina.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose