Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Dankbare” hulpbisschop vraagt gebed voor Kroonprins en prinses Máxima

gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2013
RVD / Robin Utrecht Foto­­gra­fie
Kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima (foto: RVD)

Hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks schrijft in een brief aan de gelo­vi­gen in het bisdom woor­den van dank­baar­heid jegens koningin Beatrix en vraagt mede namens de bis­schop om tij­dens de vie­rin­gen in het ko­men­de week­ein­de een bij­zon­dere voor­bede te doen voor de koningin en de Kroonprins en zijn echt­ge­note.


Aan de gelo­vi­gen in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Haar­lem, 29 januari 2013

Broe­ders en Zusters,

Op een­vou­dige, maar ontroerende wijze heeft Hare Majes­teit Koningin Beatrix afgelopen maan­dag aan­ge­kon­digd dat zij afstand zal doen van de rege­ring ten gunste van haar zoon, de Prins van Oranje. Ik denk dat velen bij het ver­ne­men van dit bericht met dank­baar­heid denken aan de vele jaren dat de Koningin ons land heeft gediend. Zij heeft op overtuigende wijze het koning­schap en haar rol als staats­hoofd gestalte gegeven en zich daar­mee het respect van velen verworven. Haar inzicht, kennis en be­trok­ken­heid bij staatsaan­ge­le­gen­he­den, maar ook haar warme belang­stel­ling bij fees­te­lij­ke en droevige momenten in ons land, wor­den terecht door velen ge­waar­deerd.

Op bij­zon­dere wijze wil ik in dit ver­band de kersttoe­spra­ken noemen waarbij zij telkens blijk gaf van haar chris­te­lijk geloof en opkwam voor naasten­liefde, respect, ver­bon­den­heid en andere diep-men­se­lijke en chris­te­lijke waar­den. Bij dit alles denken wij ook in dank­ba­re her­in­ne­ring aan Prins Claus die de Koningin daarbij altijd bij­zon­der gesteund heeft.

Van harte danken wij de Koningin voor alles wat zij voor ons land, maar ook in het per­soon­lijk leven van mensen betekend heeft en wensen haar, bevrijd van haar verant­woor­de­lijk­heid, mooie jaren in een goede ge­zond­heid toe.

Nu reeds wensen wij de Prins van Oranje en Hare ko­nin­klij­ke Hoog­heid Prinses Máxima der Neder­lan­den, Gods zegen en alle goeds toe voor hun toe­komst als Koning en Koningin van ons land, maar ook voor hun gezin en al hun dier­ba­ren.

In ver­band met de afwe­zig­heid van onze Bis­schop, die momen­teel van een sabbat­pe­rio­de geniet, vraag ik  in deze dagen en in de vie­rin­gen van het aanstaande weekend uw gebed voor onze Koningin op dit gedenk­waar­dige moment en bij het voltooien van haar vijfen­ze­ven­tigste levens­jaar. Dat Gods zegen bij­zon­der op haar mag rusten.

+ Johannes W.M. Hendriks
Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose