Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief aan wie boos werden om de woorden van de paus

gepubliceerd: maandag, 21 januari 2013

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in haar januari-ver­ga­de­ring in grote lijnen een pro­ce­dure van in- en uit­schrij­ving goedge­keurd die voor alle Neder­landse bis­dom­men zal gaan gel­den en bin­nen­kort ge­pu­bli­ceerd zal wor­den. Daar­mee wordt dit hel­der, over­zich­te­lijk en uniform gere­geld.

De bericht­ge­ving over de (ver­meende) woor­den van de paus hebben nogal wat mensen bewogen zich uit de kerk te laten schrijven. Aan degenen die daarvoor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben bena­derd, zal de volgende reactie wor­den gestuurd:

Wij hebben Uw schrijven ont­van­gen waarin U verklaart dat U zich wilt uit­schrij­ven uit de katho­lie­ke kerk en de kerk door een “formele act” wilt verlaten. U zult begrijpen dat we dit erg jammer vin­den, maar Uw besluit na­tuur­lijk res­pec­teren.

Uw naam wordt verwij­derd uit de leden­ad­mi­ni­stra­tie. Wij zullen ervoor zorgen dat Uw uit­schrij­ving ver­werkt wordt. Omdat U ook een aanteke­ning in het doop­boek wenst, zullen wij een kopie van Uw brief en van Uw iden­ti­teitsbe­wijs sturen naar de pa­ro­chie waar U bent gedoopt. In  het doop­boek wordt dan vermeld dat U de kerk door een ‘formele act’ hebt verlaten.

Uittre­den uit de kerk ‘door een formele act’ betekent onder meer dat u niet meer aan de sacra­menten kunt deel­ne­men en geen taken of functies binnen de kerk kunt vervullen.

Mocht U terug willen keren in de kerk, dan kunt u daarover contact opnemen met uw pastoor. Hij zal U de weg kunnen wijzen.

De bis­schop­pen berei­den een pro­ce­dure van uit- en in­schrij­ving voor, die voor de katho­lie­ke kerk in heel ons land zal gel­den. Het is te voor­zien dat die bin­nen­kort gereed zal zijn en ge­pu­bli­ceerd zal wor­den.

Mis­schien bent U één van degenen die erg boos zijn gewor­den over uit­spra­ken die de paus zou hebben gedaan over homo­sek­su­elen. Er zijn veel vragen, opmer­kingen en andere reacties geko­men op berichten over die kersttoe­spraak en bood­schap van de paus. We hechten er echter aan te verklaren dat de paus niet over homo­sek­su­elen heeft ge­spro­ken en hen ook niet heeft aangeduid als bron van kwaad of bedrei­ging voor de wereld­vre­de. De paus heeft niet tot haat willen aan­zet­ten. Wél is de paus opge­ko­men voor de waarde van het tra­di­tio­nele gezin. Wilt U die teksten zelf eens nalezen, dan kunt u die vin­den op de web­si­te Rkkerk.nl bij “actueel” (bericht van 24 de­cem­ber j.l.), onder deze link:

Een wezen­lijk ele­ment van de geloofs­over­tui­ging van de katho­lie­ke kerk is dat de waar­dig­heid van  iedere mens ge­res­pec­teerd moet wor­den. De leer van de katho­lie­ke kerk is dat homo­sek­su­elen “met respect, begrip en fijn­ge­voelig­heid” behandeld moeten wor­den en dat iedere vorm van onrecht­ma­tige dis­cri­mi­na­tie moet wor­den verme­den (CKK 2358). Haat zaaien en mensen af­schrij­ven gaan dan ook in tegen de diepste over­tui­ging van de kerk.

Indien U er behoefte aan heeft om over Uw beweegre­denen te praten, kunt U contact opnemen met de pastoor van de pa­ro­chie van Uw woon­plaats. Wij laten het ini­tia­tief daartoe aan U.

De brief is ondertekend door de hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jan Hendriks.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose