Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sluiting inschrijfdatum WJD Rio in zicht!

Uiterlijk 15 januari aanmelden!

gepubliceerd: woensdag, 2 januari 2013

Ben jij nog aan het twijfelen om mee te gaan naar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen aan­ko­mende zomer in Rio de Janeiro (Brazilië)? Of heeft u er al eens aan gedacht om uw klein­kind of een andere jon­gere uit uw pa­ro­chie te sponsoren? Twijfel dan niet lang meer, want bin­nen­kort (15 januari 2013) sluit de inschrijfdatum!

Er zijn vier ver­schil­lende reizen, inge­deeld in drie pro­fielen en duren allen even lang (19 dagen). Twee reizen zijn gericht op missie en diaconie (€ 1.995,-). Een andere reis gaat via Suriname (€ 2.600,-) en er is een reis die zich richt op de cultuur en spiri­tua­li­teit van het geloof van Brazilianen (€ 2.150,-).

(Be)leef je geloof!

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam is samen met bisdom Utrecht verant­woor­de­lijk voor de organi­sa­tie van de laatst genoemde reis: “(Be)leef je geloof!”. Deze reis brengt je naar Fortaleza, een stad aan de noordkust van Brazilië, waar de prach­tige zandstran­den al op je liggen te wachten!

Sluiting inschrijfdatum WJD Rio in zicht!Tijdens deze reis willen we erachter komen wat het geloof voor Brazilianen betekent en hoe zij daar mee omgaan in het dage­lijks leven. Hoe kun je dit nu beter doen dan een aantal dagen te ver­blij­ven bij een gast­ge­zin en een van de grootste jon­ge­renfestivals van Brazilië mee te maken? Tijdens je verblijf staat name­lijk ook deelname aan het Halleluyafestival op het pro­gram­ma.

Alleen ben je daar in ieder geval niet; er komen elk jaar ongeveer een miljoen jon­ge­ren op af! Een perfecte kans dus om veel andere Bra­zi­li­aanse jon­ge­ren te ont­moe­ten te mid­den van een hoop muziek, optre­dens en vie­rin­gen en een gewel­dig voorproefje op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio!

Tijdens de Mis­sio­na­ry Week in Fortaleza ben je te gast bij de ge­meen­schap Shalom, waar­van 4 leden zich bin­nen­kort ook in Neder­land zullen ves­tigen. Je maakt dus ook de spiri­tua­li­teit en het ge­meen­schapsleven van Shalom van dichtbij mee en er is ook de kans om mee te werken aan ver­schil­lende ont­wik­ke­lings­pro­jecten van de ge­meen­schap.

Sponso­ring

Voor veel jon­ge­ren is de reis naar Rio veel geld. Aan de andere kant weten we inmiddels uit erva­ring dat het voor vrijwel iedere jon­gere een on­ver­ge­te­lijke erva­ring is voor de rest van zijn of haar leven. De Wereld Jon­ge­ren­da­gen is immers het grootste jon­ge­renevent ter wereld! Miljoenen jon­ge­ren wor­den verwacht om bid­dend en vierend samen te komen voor de ope­ning en slot­mis met de paus. Mocht u een jon­gere willen sponsoren, maar kent u geen jon­ge­ren? Dan kunt u een gift overmaken reke­ning 43509 o.v.v. 43020 Sponso­ring jon­ge­ren WJD Rio.

Vei­lig­heid

Bij enkele ouders en jon­ge­ren leeft de vraag in hoeverre het veilig is om naar Brazilië te gaan. De overkoepelende organi­sa­tie van de vier reizen (VNB in samen­wer­king met Jong Katho­liek) menen dat zij op verant­woorde en veilige wijze de reizen naar de ko­men­de Wereld Jon­ge­ren­da­gen kunnen or­ga­ni­se­ren. Alles helemaal uitsluiten kan na­tuur­lijk nooit. Nu de economie van Brazilië goed vooruit gaat, werkt de Bra­zi­li­aanse over­heid graag mee om grote eve­ne­menten als deze moge­lijk te maken. Zo zal o.a. in 2014 het WK voetbal in Brazilië zijn en in 2016 de Olympische Spelen. Al vanaf 2007 is de Bra­zi­li­aanse over­heid bezig met een grootschalig plan Rio de Janeiro gereed te maken voor dit soort grote eve­ne­menten.

Thuis­blij­vers­pro­gramma

Voor wie het toch niet moge­lijk is om mee te gaan naar Rio, maar toch iets van de sfeer wil meemaken wordt er ook een lan­de­lijk thuis­blij­vers­pro­gramma geor­ga­ni­seerd in het slot­week­end van de WJD (27-28 juli 2013).

Meer in­for­ma­tie en in­schrij­ven:

Wenst u meer in­for­ma­tie? Neem contact op met het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom of bekijk de web­si­te:

Wil je jezelf al direct in­schrij­ven ga dan naar de web­si­te van VNB Reizen, selec­teer het land Brazilië en maak een keus uit één van de vier reisopties!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose