Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maatschappelijke rol kleine omroepen sterk onderschat

Communiqué Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2012

Religie hoort achter de voordeur. Het is een opvat­ting die we de laatste jaren steeds vaker horen. Het hui­dige kabinet probeert aan deze opvat­ting nu ook han­den en voeten te geven. De kleine, reli­gi­euze zendge­mach­tig­den van pro­tes­tan­ten, joden, moslims, hindoes, boeddhisten, humanisten en katho­lie­ken verliezen vanuit dit idee het totale budget en wor­den daar­mee vleugellam gemaakt. Een uiting van de sterke onder­schat­ting van de samenbin­dende rol van religie in de samen­le­ving.

Nederlandse BisschoppenconferentieReligie is van grote invloed op hoe je in het leven staat. Heeft invloed op je hou­ding over publieke waar­den als barm­har­tig­heid, ge­rech­tig­heid, soli­da­ri­teit, tole­ran­tie. Religie werkt door in geef­ge­drag bij collectes en in de inzet voor vrij­wil­li­gers­werk. Zou het toeval zijn dat het meeste geld voor goede doelen in Neder­land nog altijd wordt op­ge­haald bij mensen met een reli­gi­euze ach­ter­grond, dat de meeste vrij­wil­li­gers in allerlei organi­sa­ties óók actief zijn in ker­ke­lijk ver­band? Voor hen houdt be­trok­ken­heid niet op bij de voordeur, iets wat dit kabinet blijk­baar wel van ze verwacht.

Tonen wat mensen beweegt

Religie is een onder­deel van onze open samen­le­ving die we de­mo­cra­tie noemen. Om die open en veel­kleu­rige samen­le­ving te kunnen begrijpen moet zicht­baar en hoor­baar gemaakt blijven wor­den welke rol religie speelt. Niet alleen binnen gebouwen, maar vooral ook in de beweegre­denen en de harten van mensen. Dat kan niet alleen ‘van buitenaf’. Nee, be­lang­rijk is om te laten zien wat die miljoenen Neder­lan­ders beweegt om vanuit hun reli­gi­euze in­spi­ra­tie een actieve rol te spelen in deze samen­le­ving.

Juist van binnenuit laten zien wat mensen beweegt is de rol van de kleine levensbeschouwe­lijke omroepen. Het zicht­baar maken van geloof, hoop en liefde. Door gelo­vi­gen zelf aan het woord te laten, door ze zelf te laten bepalen wat voor hen be­lang­rijk is en dat te laten zien. Dat doen omroepen als RKK, IKON, de Joodse Omroep al heel lang. Soms met vallen en opstaan maar altijd vanuit de intentie om onder­deel te blijven uitmaken van een samen­le­ving die ze mis­schien voor een deel niet meer begrijpt.

Taak levensbeschouwe­lijke omroepen

Het is de taak van deze omroepen om aan te tonen dat ook gelo­vi­ge mensen een bood­schap hebben die gehoord mag wor­den, waardoor ze een in­te­graal onder­deel uit blijven maken van onze veel­kleu­rige samen­le­ving. Dit geluid  ‘achter de voordeur’ stoppen is niet alleen een armzalige maar ook een risico­volle weg en getuigt van weinig gevoel voor samen-leven.

Mgr. F.J.M. Wiertz
media-bis­schop Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose