Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Puttentocht markeert Mirakel van 1713

Heiligdom Heiloo viert bijzonder jubileum

gepubliceerd: zaterdag, 1 december 2012

In 2013 viert de bede­vaart­plaats ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood´ in Heiloo het derde eeuw­feest van het zoge­noemde “Mirakel van de Runx­put”. Dat jubileum wordt gevierd met een uit­ge­breid pro­gram­ma waarin onder meer een Putten­tocht die langs drie oeroude bronnen in Egmond en Heiloo voert, toegewijd aan Maria, Adel­ber­tus en Wil­li­brord.

Mirakel van 1713

Het Mirakel van 1713 viel in een periode dat er op de hui­dige bede­vaart­plaats niets meer herinnerde aan de devotie van Onze Lieve Vrouw ter Nood die haar oorsprong heeft aan het einde van de 14e eeuw. Ten tijde van het Alkmaars Ontzet in 1573 werd de eerste Genade­ka­pel volle­dig verwoest door de Geuzen. Omdat katho­lie­ken, ondanks de verbo­den van over­heidswege, toch naar de kapelruïne bleven komen voor het heilzame water uit de Runx­put en om Maria te eren onder haar geliefkoosde naam O.L.V. ter Nood, wer­den in 1637 ook de laatste muurresten van de kapel tot op het fun­dament weggebroken. Met het puin van de muurresten werd toen de Ruxput gedempt.

8 de­cem­ber 1713

De RunxputHet verbod de bede­vaart­plaats te bezoeken werd aan­ge­scherpt wat maakte dat de plek als zodanig meer en meer in verge­tel­heid raakte, tot 8 de­cem­ber van het jaar 1713 toen de streek getroffen werd door veepest. Katho­lie­ke boeren trommel­den elkaar op en trokken op naar de plek waar zich ooit de kapel bevond. In smeek­ge­bed verenigd op de oude kapel­plaats zagen zij water opwellen vanon­der het puin waar­mee de put gedempt was. De put werd vrijgemaakt en de ge­schie­de­nis leert, dat de dieren die van het water dronken, de veepest overleef­den.

Het gerucht van het Mirakel, van over­heidswege afgedaan als bij­ge­lo­vig­heid, verspreidde zich en katho­lie­ke bede­vaart­gan­gers van heinde en ver kwamen opnieuw massaal naar de plek waar de Moeder Gods zo lang geëerd was geweest. Het verbod werd opnieuw bekrach­tigd en de put weer gedempt. De devotie tot O.L.V. ter Nood overleefde echter tot 1905, het jaar waarin de Runx­put, nu ook Maria­bron genaamd, herontdekt zou wor­den .

Ac­ti­vi­teiten

Ter her­den­king van het Mirakel, waaraan het Hei­lig­dom het te danken heeft dat de bede­vaart­plaats ook wel `Het Putje´ genoemd wordt, heeft het hei­lig­dom een groot aantal ac­ti­vi­teiten op het jaar­pro­gramma geplaatst. Zo staat vanaf medio april voor de zomermaan­den een inte­res­sante ´Putten­tocht´ voor jong en oud op het pro­gram­ma waarvoor een in­for­ma­tief boekje met route­be­schrij­ving ont­wik­keld wordt. De tocht voert behalve langs Het Putje te Heiloo, langs twee his­to­rische putten uit de tijd van de kers­te­ning van de Noor­de­lijke Neder­lan­den: De Adel­ber­tus­put in Egmond en de Wil­li­brord­put in Heiloo.

Mei en ok­to­ber

In de mei- en ok­to­ber­maand, tra­di­tio­nele katho­lie­ke Mariamaan­den, wor­den Maria-concerten ver­zorgd en ere­diensten muzikaal omlijst door koren van (inter)natio­nale faam. Vanuit deze en andere hoogte­pun­ten gedurende het Jubileum­jaar, zoals b.v. lezingen door Antoine Bodar en een bekende katho­lie­ke sportman op 9 juni, wordt toe­ge­werkt naar de grote jubileum­dag van 8 de­cem­ber.

Fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Hendriks

De verant­woor­de­lijken van het hei­lig­dom dat begin de­cem­ber een nieuwe web­si­te online brengt, hopen velen te (her)in­te­res­seren voor de oude Maria­de­vo­tie die zo een bij­zon­dere ge­schie­de­nis heeft. Op 1 januari om 16.00 uur wordt het Jubileum­jaar offi­cieel geopend met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, gece­le­breerd door Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose