Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Levensbeschouwelijke omroepen belangrijk voor Nederland”

Mediabisschop Wiertz reageert op Haagse voorstellen

gepubliceerd: woensdag, 31 oktober 2012

Het rege­ringsvoorstel laat over de toe­koms­tige situatie rondom de kleine publieke, levensbeschouwe­lijke omroepen nog veel vragen onbeant­woord. Guns­tig is dat zoals het er nu naar uitziet de uitzend­licenties gehand­haafd blijven. Veel ondui­de­lijk­heid is er echter over de toe­koms­tige finan­cie­ring van deze zo­ge­naamde 2.42 omroepen.

Levensbeschouwelijke omroepen belangrijk voor NederlandBis­schop Wiertz, binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor de media, is ongerust over de toe­komst van de levens­beschouwe­lijke omroepen.

Net zoals deze omroepen zelf vindt hij het een guns­tig teken dat er ook in het rege­rings­voorstel ruimte blijft binnen het omroepbestel. Daarbij kan de hui­dige situatie voor de omroep RKK wor­den voort­ge­zet. De uit­voe­ring van de zend­tijd voor de omroep RKK is al jaren onder­ge­bracht bij de KRO en het is dit soort van samen­wer­king die in het rege­rings­voorstel wordt bepleit.

Zorgen maakt hij zich over de finan­cie­ring. De hui­dige finan­cie­ring lijkt geheel te ver­dwij­nen. Hoe dan nog pro­gram­ma’s te maken is vooralsnog ondui­de­lijk. Zolang deze ondui­de­lijk­heid bestaat zullen de con­ti­nuï­teit en de bestaans­zeker­heid van deze kleine levensbeschouwe­lijke omroepen in gevaar kunnen komen.

“Neder­land is altijd let­ter­lijk en figuur­lijk een veel­stromenland geweest” stelt de media­bis­schop. “Neder­land was en hope­lijk is nog steeds trots op het gegeven dat hier allerlei soorten min­der­heden aan het woord mogen en kunnen komen. Ook via de media en daarvoor wordt al jaren zelfs zend­tijd op radio en TV be­schik­baar gesteld binnen het omroep­bestel. Een in de wereld unieke situatie”.

Deze zend­tijd voor allerlei min­der­he­den is niet alleen goed voor de pluri­formi­teit van het media­land­schap maar geeft ook een sig­naal aan de achterban: “Zij horen bij onze samen­le­ving en mogen zich ook laten zien en horen. Zouden zij niet meer via de media aan het woord komen dan verliest Neder­land meer dan alleen enkele uren zend­tijd per stro­ming, maar levert het een vorm van tole­ran­tie in die juist waard is gekoesterd te wor­den” aldus Bis­schop Wiertz.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose