Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inkomsten kerken via actie Kerkbalans blijven gelijk

Kerkelijke bijdrage sociale en culturele activiteiten minimaal 400 miljoen euro

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2010
De in­kom­sten over 2009 van de kerken die meedoen aan de actie Kerk­ba­lans blijven groten­deels gelijk aan die van het voor­gaande jaar. De uitgaven nemen toe, vooral door steeds hogere uitgaven aan gebouwen. Zo werd vandaag bekend gemaakt tij­dens de start­bij­een­komst in Utrecht van de actie Kerk­ba­lans.

Voor het eerst is ook de waarde van de sociale en culturele ac­ti­vi­teiten van de plaat­se­lijke ge­meen­ten en pa­ro­chies berekend. De maat­schap­pe­lijke bijdrage van deze ac­ti­vi­teiten aan de Neder­landse samen­le­ving door de plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schappen kan jaar­lijks wor­den gesteld op minimaal 400 miljoen euro.

In­kom­sten blijven gelijk, uitgaven stijgen

De in­kom­sten van de deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen zijn in het voor­gaande jaar gelijk ge­ble­ven aan het jaar daarvoor. Een opmer­ke­lijk feit gelet op de we­reld­wijde crisis die ook aan veel fondsenwervende acties niet voorbij is gegaan.

Wel was er een lichte daling te zien van het aantal mensen dat een bijdrage aan de kerken overmaakte. Daar staat tegen­over dat de bijdragen per lid licht stijgen. Een ten­dens die zich al enige jaren voordoet.

Uit de Kerk­ba­lans­cij­fers van de katho­lie­ke kerk blijkt dat de totale uitgaven in 2008 ten opzichte van het jaar daarvoor fors stijgen. Een stij­ging die vrijwel geheel op het conto komt van de uitgaven aan het on­der­houd van de monu­mentale kerk­ge­bouwen.

Bij de vergelij­kingen van de cijfers gaat het om de de­fi­ni­tieve getallen over 2008 en een voorlopige schat­ting over die van 2009.

Kerk van grote maat­schap­pe­lijke waarde

Tege­lijk met de bekendma­king van de fi­nan­ciële cijfers werd het Kaski-onder­zoek “De kerk telt” ge­pre­sen­teerd over de maat­schap­pe­lijke waarde van pa­ro­chies en ge­meen­ten.

De in dit rapport genoemde cijfers over de sociale en culturele waarde geven de onmis­ba­re rol aan van pa­ro­chies en ge­meen­ten in Neder­land. Zo wor­den ten behoeve van sociale ac­ti­vi­teiten jaar­lijks 1.390.000 mensen (een of meer­dere keren) bereikt. Denk hierbij aan ouderen- en zieken­be­zoek, rouwver­wer­king, nood­hulp­ver­le­ning, jeugd- en jon­ge­ren­werk, bij­een­komsten met andere gods­diensten en ge­za­men­lijke maaltij­den. Om al dit werk uit te kunnen voeren be­schik­ken de kerken over een groot vrij­wil­li­gers­ap­pa­raat van ongeveer 175.000 mensen. Als je deze ac­ti­vi­teiten omrekent naar een eco­no­mische waarde komt de sociale bijdrage van pa­ro­chies en ge­meen­ten uit op 325 miljoen euro jaar­lijks.

Tellen we daar de culturele waarde nog bij op, zoals on­der­houd aan gebouwen uit eigen mid­de­len, organi­sa­tie van allerlei sociale en culturele ac­ti­vi­teiten dan is de maat­schap­pe­lijke bijdrage aan de Neder­landse samen­le­ving door pa­ro­chies en ge­meen­ten minimaal 400 miljoen euro.

Start­bij­een­komst

De cijfers van kerk­ba­lans en Kaski-rapport wer­den dit jaar ge­pre­sen­teerd tij­dens een start­bij­een­komst in de Jacobi­kerk te Utrecht. Hier wer­den enkele voor­beel­den ge­pre­sen­teerd van maat­schap­pe­lijke en sociale ac­ti­vi­teiten door plaat­se­lijke kerken. Ook was er een dis­cus­sie tussen de Bis­schop van Gro­nin­gen, mgr. De Korte, de preses van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, ds. Verhoeff, jon­ge­ren­wer­ker de heer J. Schelling en de directeur van het Kaski de heer T. Bernts. Tijdens de bij­een­komst wer­den ook de jaar­lijkse Kerk­ba­lans awards uit­gereikt. Het koor van de ka­the­drale Koor­school uit Utrecht zorgde voor de muzikale noot van de bij­een­komst.

Kerk­ba­lans

De actie Kerk­ba­lans is de grootste fondsen­wer­vingsactie van Neder­land en is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Roomskatho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, de Oud-katho­lie­ke Kerk, de Doops­ge­zinde Sociëteit en de Remonstrantse Broe­der­schap. De kerken voeren ge­za­men­lijk campagne voor Kerk­ba­lans, maar de opbrengsten zijn voor de lokale pa­ro­chies en ge­meen­ten. Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de titel ‘De kerk is van blijvende waarde’.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose