Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse reis naar Taizé jongerenontmoeting Poznań

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2009

Elk jaar verzamelen zich rond de jaar­wis­se­ling tien­dui­zen­den jon­ge­ren in een grote stad ergens in Europa voor de jaar­lijkse Europese Ont­moe­ting van de ge­meen­schap van Taizé. Dit jaar ont­moe­ten zij elkaar in Poznań in Polen. Dit jaar or­ga­ni­se­ren JongKatho­liek (de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land) en JOP (de jeugd­orga­ni­sa­tie van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land) samen een reis naar deze vijf­daag­se ont­moe­ting. De reis is bedoeld voor jon­ge­ren van 16 tot maximaal 35 jaar.

Vijf bij­zon­der dagen

Taizéreis naar Poznań De ont­moe­ting wordt al ruim 30 jaar elk jaar geor­ga­ni­seerd in een andere stad onder de naam “Pelgrimage van Vertrouwen”. De broe­ders van Taizé nodigen je uit om vijf dagen mee te leven met jon­ge­ren uit heel Europa, te gast bij ge­zin­nen uit Polen in hun pa­ro­chies en ge­meen­ten. Elke ochtend kom je samen met jon­ge­ren uit de pa­ro­chie of ge­meen­te waar je te gast bent. De mid­dag komt ie­der­een samen in de grote hallen, waar we ge­za­men­lijk eten en waar het gebed is met de broe­ders van Taizé. In de mid­dag zijn er verspreid over de stad work­shops. ’s Avonds - na het avond­ge­bed - keert ie­der­een weer terug naar zijn of haar gast­ge­zin.

Ver­bon­den­heid en stilte

De ont­moe­ting in Poznań is een mix van ont­moe­ting en plezier ener­zijds en rust, samen zingen en stil zijn ander­zijds. Dat maakt de ont­moe­ting tot een unieke belevenis. Bovendien vier je op een in­spi­re­rende en verrassende manier de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Een jaar­wis­se­ling die je waar­schijn­lijk nooit meer zult vergeten.

Tussen 17 en 35 jaar

De Europese ont­moe­tingen zijn vooral bedoeld voor jon­ge­ren tussen 17 en 35 jaar. Deelname voor 16 jarigen is moge­lijk op voor­waarde dat er meer­der­ja­rige bege­lei­ders zijn (op z'n minst 1 bege­lei­der voor 2 jongens, en 1 begeleidster voor 2 meisjes), die met hen in het­zelfde gezin onder­ge­bracht wor­den en de hele ont­moe­ting bij hen blijven. De Europese ont­moe­tingen zijn bedoeld voor jon­ge­ren tot 35 jaar, en niet voor ouderen, tenzij zij een jon­ge­ren­groep be­ge­lei­den. We wor­den we onder­ge­bracht bij ge­zin­nen in Poznań en omstreken. Som­mi­gen wor­den mis­schien onder gebracht in scholen, kerk- of sportzalen. Daarom moet je een lucht­bed of matje en slaap­zak mee­ne­men. Jonge ge­han­di­capten moeten zich al in ok­to­ber of no­vem­ber in­schrij­ven, opdat er een aan­ge­past onder­ko­men voor­zien kan wor­den.

Busver­voer

JongKatho­liek (de lan­de­lijke jon­ge­ren­af­de­ling van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land) en JOP (de jeugd­orga­ni­sa­tie van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land) or­ga­ni­se­ren samen een reis naar de Europese Ont­moe­ting in Polen. Er zijn drie opstap­plaatsen: Breda, Utrecht en Gro­nin­gen. Bij voldoende belang­stel­ling zijn extra of andere opstap­plaatsen moge­lijk. De bus vertrekt op 28 de­cem­ber en komt weer terug op 3 januari.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den voor de ont­moe­ting en de reis er naar toe: www.taizeinne­derland.nl
Je kunt ook mailen naar: taizeinne­derland@live.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose