Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vormsel

Wat is het sacra­ment van het Vormsel?

Het Vormsel is een be­lang­rijk sacra­ment, dat het sacra­ment van het doopsel voltooit en waar­mee de persoon de gave van de heilige Geest wordt ge­schon­ken.

Onder de tekenen van handopleg­ging en zal­ving (met chrisma), wordt er gebe­den om Gods geest voor de vor­me­ling. De vor­me­ling ont­vangt dan de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een vol­waar­dig en verant­woor­de­lijk lid van de katho­lie­ke Kerk (zie de jon­ge­rencate­chis­mus YouCat 203).

In Neder­land wordt dit sacra­ment over het alge­meen toege­diend rond het twaalfde levens­jaar. Dit is het moment waarop de tieners in vrij­heid kiezen voor een leven als kind van God. Ze beves­tigen daar­mee (meestal) de keuze van hun ouders, die hen hebben laten dopen toen ze nog een kind waren.

Zie Arsacal.nl (web­si­te van mgr. J. Hendriks Bis­schop-coad­ju­tor van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) voor ver­dere in­for­ma­tie over de on­der­wer­pen ‘Als je gevormd wordt’ en ‘Nadat je gevormd bent’.

Projecten ter voor­be­rei­ding op het vormsel

Er zijn veel projecten in omloop, die de vor­me­lin­gen (meestal tieners) helpen om zich voor te berei­den op het ont­van­gen van het sacra­ment van het Vormsel. Hier­on­der wor­den een aantal projecten genoemd.

Vormsel­kracht

Door J. Aertsen (2016)

Dit is een vormsel­pro­ject dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad. Het vormsel­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den. Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België. Het project beslaat tien bij­een­komsten voor de vor­me­lin­gen: acht bij­een­komsten vóór het vormsel en twee bij­een­komsten na het vormsel. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een werk­boek voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95).

Vormselkracht

In Vuur en Vlam

Door Liesbeth Stalmeier (2008)

Een eigen­tijds vormsel­pro­ject met veel actie voor de jon­ge­ren en gebruiksgemak voor de bege­lei­ders. In zes bij­een­komsten en twee ver­volg­bij­een­komsten wordt de vor­me­ling voor­be­reid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95) en een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 20). Het project 'In Vuur en Vlam' werd ont­wik­keld door het bisdom Rotter­dam en uitge­ge­ven met steun van het bisdom Roermond. Aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

In Vuur en Vlam

Vormsel­vie­ring

Via de web­si­te van de hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Hendriks, kunnen een aantal do­cu­menten gedownload wor­den, die gebruikt kunnen wor­den bij het sa­men­stel­len van een boekje voor de vormsel­vie­ring. Het betreffen onder andere een keuze qua lezingen en de Orde van dienst van een eucha­ris­tie­vie­ring bij het vormsel. Ook wor­den er sug­ges­ties voor lie­de­ren gegeven.

Onder­steu­ning voor ouders van vor­me­lin­gen

Het magazine Groeien!

Een magazine vol inter­views, columns, medi­ta­tie­tek­sten en voor­beel­den gericht op ouders van vor­me­lin­gen. Dit magazine wil ouders vanuit een chris­te­lijke in­spi­ra­tie onder­steunen bij de (geloofs)opvoe­ding. Tege­lijk is het een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er aan­dacht besteed aan het sacra­ment van het vormsel. De kosten zijn € 4 per stuk (en boven de 30 exemplaren € 3 per stuk).

Magazine Groeien

Video over het Vormsel

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het Vormsel te vin­den, dat bij­voor­beeld gebruikt kan wor­den voor de vor­me­lin­gen zelf of op een ouder­avond van vor­me­lin­gen. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Een extra impuls voor de vormsel­voor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Sinds een aantal jaren is het moge­lijk om een of meer­dere dagen met je vormsel­groep naar het Hei­lig­dom van OLV in Heiloo te komen om de vormsel­voor­be­rei­ding een extra impuls te geven. Het Hei­lig­dom is een plek waar je het geloof kunt ervaren, op een laag­drem­pe­lige manier over geloof kunt spreken, samen op pad bent, en er even tussen uit bent.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Tiener­kamp ‘BreakOut’

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom or­ga­ni­seert jaar­lijks in samen­wer­king met de ‘Blauwe zuster’ in Heiloo een tiener­kamp voor tieners van 12-15 jaar onder de naam ‘BreakOut.’ Na­tuur­lijk zijn alle vor­me­lin­gen hierbij ook van harte welkom! Voor meer in­for­ma­tie kijk op de web­si­te:

Tienerkamp BreakOut
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose